Hej Mauro Pereira! Tre snabba frågor till en entreprenör!

Hi Mauro Pereira! Three quick questions to an entrepreneur!

(Scroll down for English)

Mauro Pereira är entreprenören bakom uppstartsföretaget Biketrace, som tar våra cyklar och oss in i framtiden. De är en tjänsteleverantör som gör cyklar smartare och digitalt anslutna. Biketrace är banbrytande när det gäller att integrera cyklar med smarta städer och internet-of-things.

 

Du anlitade Marie från Öresund Strategy & Design som industridesigner i din start-up. Varför och vad har designern bidragit med?

Jag bestämde mig för att anlita en industridesigner eftersom en industridesigner uppenbarligen skulle ha en mycket bredare inblick i vad som är viktigt för användaren och hur användaren närmar sig produkten, både fysiskt men också när det gäller vilket intryck produktens ger.

Förutom att skapa något som är estetiskt tilltalande och funktionellt förstod Marie verkligen min vision av produkten. Det märkes tydligt i hur hon kombinerade mina insikter om låset, med medvetenhet om hur moderna smarta enheter ser ut. Att kombinera dessa två… för mig var det ett verkligt genialt drag!

Som designer är det viktigt att vara taktfull, och jag tycker att Marie var väldigt taktfull. Hon tittade på min idé och förstod; ”Okej, det här är Mauros bebis. Så här vill han ha det. Men vänta lite, det här är inte god, smart och modern design.” Marie kombinerade min gamla, robotaktiga Transformer-vision med en ny, modern, enkel och smart design. Jag gillade verkligen det!

Det här var något jag hade i åtanke. En industridesigner kommer att på ett bättre sätt kunna uttrycka vad det är jag försöker uppnå. Och den resulterande produktdesignen visar att jag tänkte rätt.

 

Vilken konkret nytta ger design ditt företag?

En konkret fördel med designarbetet är att produktdesignen har en igenkänning med befintliga cykellås. Det betyder att användarna inte kommer att möta något helt nytt de aldrig har sett tidigare. Naturligtvis är låset unikt och det kommer att vara tilltalande, modernt, smart och enkelt, men det relaterar ändå till något de redan är vana vid.

En annan fördel är att designen återspeglar moderna smarta enheter på sättet den ser ut, på sättet den presenteras och på sättet den har designats. Det är en kombination av övergripande former och grafik som gör det lättare för användaren att förstå och använda produkten. Att produkten visar var den avläser fingeravtryck, signalerar när enheten är ansluten och när Bluetooth är på, är exempel på detta.

Designerns fokus har varit på användaren, snarare än på teknik. Det är en risk att man som hårdvaruutvecklare bara fokuserar på sitt eget sätt att se på produkten. Här kom Marie in som industridesigner, förstod och respekterade det initiala konceptet, men adderade aspekter på hur användaren upplever den, hur användaren kommer att förstå funktionaliteten och hur den kommer att användas. Det finns också element av användarfokus i utformningen av hur den ska monteras, platsen där skruvarna kommer att placeras och så vidare.

Allt detta designtänkande gör skillnad. Om du jämför de två versionerna ser du en enorm skillnad. Från vad jag konceptualiserade, till vad Marie lade till… Det är en enormt positiv utveckling!

Från att bara vara fokuserad på mitt perspektiv, till att sätta användaren i centrum, hur användaren upplever produkten och interagerar med den … Det här är ett enormt steg, skulle jag säga.

 

Vilka råd skulle du vilja ge andra uppstartsföretag när det gäller design?

Var passionerad i vad du vill göra, men lyssna också på andra människors erfarenheter. I det här fallet satte jag mig ned med Marie, lyssnade på vad hon hade att säga om produkten och utnyttjade hennes erfarenhet. Så mitt råd är, ge dig själv tid att testa din idé, prototypa något snabbt, få en känsla för det, få lite mer insikt i vad du vill och skicka sedan över det till en erfaren industridesigner som kan titta på dina idéer och utveckla dem till nästa nivå.

Att vara flexibel är också en viktig sak, skulle jag säga. Du kommer inte att ha slutprodukten direkt. Det kommer att krävas justeringar och ändringar här och där. När det gäller hastighet är det mycket svårt, eftersom du som entreprenör är begränsad till de resurser du har runt dig.

En annan viktig sak är att få rätt timing. Marknaden ska vara tillräckligt mogen för att förstå produkten och uppskatta den. När jag tittar på timingen tror jag inte marknaden är 100% redo för mitt smarta cykellås ännu. Jag ser några företag med samma typ av produkter som kämpar lite, så det är en fråga om att observera vad som händer och vilken typ av utmaningar de har. Jag försöker lära av andra och undvika misstag.

 

Här hittar du mer om Mauro och Biketrace:

 

Läs mer om designkonceptet:

Designkoncept – Framtidens smarta cykellås >

 

Här hittar du tidigare intervjuer:

 

 

ENGLISH

Mauro Pereira is the entrepreneur behind the start-up company Biketrace. Biketrace takes our bikes and us into the future. They are a service provider that makes bikes smarter and digitally connected. Biketrace is pioneering in integrating bicycles with smart cities and the Internet of Things.

 

You hired Marie from Öresund Strategy & Design as an industrial designer in your start-up work. Why and what has the designer contributed with?

I decided to hire an industrial designer because, obviously, an industrial designer would have a much broader insight in what is important for the user and how the user would approach the product, both physically but also in terms of the products appearance.

Apart from creating something that is aesthetically pleasing and functional, Marie really understood my vision of the product. One demonstration of that was the way she combined my insight of the lock, with awareness of how current smart devices look. Combining these two together… for me, this was a very genius move!

As a designer, it is important to be tactful, and I think Marie was very tactful. She was looking at my idea and understood; “Okay, this is Mauro’s baby. This is how he likes it to be. But hang on a minute, this is not good, smart and contemporary design.” Marie combined my old, tacky, robotic, Transformer vision, with a new, modern, simplistic and smart design. I really liked this!

This is something I had in mind. An industrial designer will be able to express, in a better way, what it is that I am trying to do. And the resulting product design reflects my initial assumptions.

 

What concrete benefit does design give your company?

One concrete benefit of the design work is that the product design has a recognition with existing bike locks. That means that the users will not be facing something completely new they have not seen before. Of course, the lock is unique and it will be appealing, modern, smart and simplistic, but it still relates to something they are already quite used to on a daily basis.

Another benefit is that the design reflects modern day’s smart devices in the way it looks, in the way it is presented and in the way it has been designed. It is a combination of the overall shapes and the signposting that will make it easier for the user to understand and use the product. Details like the sign for fingerprint, one sign for when the device is connected and another one for when the Bluetooth is connected is examples of this.

The designer’s focus has been on the user, rather than technology. You know, sometimes, as a hardware developer, you tend to focus only on the way you see on the product. Here Marie came in as an industrial designer, understood and respected how the product has been conceptualized, but added thinking about how the user experiences it, how the user will attribute functionality and how it will be used. There is an element of user focus as well, in the design of the way it will be mounted, the place where the screws are going to be placed and so on.

All this design thinking makes a difference. If you compare the two versions, you will see a massive difference. From what I conceptualized, to what Marie added to it…. It is a huge positive development!

From just being focused on how I conceptualize, to putting the user as a center, how the user experience the product and interact with it… This is a massive step-up, I would say.

 

What advice would you like to give other start-ups when it comes to design?

Be passionate about what you want to do, but also listen to other people’s experiences. In this case, I sat down with Marie, listened to what she had to say about the product and took advantage of her experience. So my advice is, set yourself a time to go out there, prototype something quickly, have a feeling for it, get a bit more insight as to what you want and then get that passed over to an experienced industrial designer who can look at your ideas and develop it to the next level.

Being flexible is also an important thing, I would say. You are not going to have the final product straight away. I know it will require re-tweaking and changes here and there. In terms of speed, it is very difficult, because as an entrepreneur you are constrained by the resources you got around you.

Another important thing is to get the timing right. The market shall be mature enough to understand the product and appreciate it. When I look at the timing, I think that the market is not 100% ready for my smart bike lock yet. I see a few companies with the same type of products struggling a little bit so it is a question of observing what is happening, and what sort of challenges they have. I try to learn from others and avoid mistakes.

 

Here you find more about Mauro and Biketrace:

 

Read more about the design concept:

Design concept – Smart bike lock of the future >

 

Here you find earlier interviews: