Hej Christian Norman! Tre snabba frågor till en produktutvecklingschef!

Hi Christian Norman! Three quick questions to a product development manager!

(Scroll down for English)

Christian Norman är den händiga maskiningenjören med många års erfarenhet som produktutvecklingschef i globala industriföretag. Idag leder han ett växande produktutvecklingsteam på tre olika siter inom Hedson Technologies, ett svenskt industriföretag med en stolt historia av innovativa patent och premiumprodukter för bil- och lackeringsverkstäder.

 

Du anlitar industridesigner i flera av de projekt ni genomför i år. Varför det och vad bidrar designern med?

I många projekt är det satt tuffa mål för hög prestanda, låg kostnad och kort time-to-market. Då är det stor risk att tappa de mjuka värdena som kundupplevelse, ergonomi och produktdesign, men med en dedikerad industridesigner i projektet säkrar vi dessa områden. Många gånger uppstår också ny kunskap och annorlunda infallsvinklar i diskussionerna med industridesignern och det kan bidra till förbättrade konstruktionslösningar och förbättrad teknisk prestanda.

 

Behövs verkligen industridesign för B2B-produkter och vilken konkret nytta gör designtänkandet för era projekt och produkter?

När man utvecklar B2B-produkter är det lätt att stanna vid en lösning eller en konstruktion. Hård tidspress ökar risken att lansera lösningen utan att ge den det där extra som behövs för att gå ifrån en konstruktion till en fullt genomtänkt produkt. Ofta är det just det faktum att man lanserar en attraktiv och konkurrenskraftig produkt istället för en konstruktion, som ger stora marknadsfördelar och dessa har man sen med sig under produktens hela livslängd.

För oss är det viktigt att industridesignern har erfarenhet av just B2B- och industriprodukter. Dels för att säkerställa rätt användarupplevelse och prestanda, men också för att undvika ett för stort gap mellan ett snyggt designat koncept och vad som rimligen går att verkställa med begränsade tillverkningsvolymer.

 

Vilka tips vill du ge andra industriföretag när det gäller industridesign?

  • Anlita gärna en extern resurs. Det ger många gånger ett sunt ifrågasättande av status quo och tvingar den egna organisationen att lyfta blicken.
  • Var beredd att investera lite tid för att ge designern möjlighet att verkligen förstå kunden och applikationen utan att styra i en specifik riktning. En duktig industridesigner skapar snabbt en korrekt bild av kundens perspektiv och användarens behov. Det är väl investerad tid för både pågående och framtida projekt.
  • Anlita en industridesigner med erfarenhet av konstruktion och goda kunskaper i olika tillverkningsmetoder. Det minimerar friktionen som kan uppstå mellan önskad lösning och vad som går att verkställa med rimlig insats och tid. Det är också då man hittar de där guldkornen som ger konkurrensmässiga fördelar.

 

ENGLISH

Christian Norman is the handy engineer with many years experience as product development manager in global industry companies. Today, he is leading a growing product development team at three different sites in Hedson Technologies, a Swedish industry company with a proud history of innovative patents and premium products for car and paint workshops.

 

You hire industrial designer in several of the projects you are executing this year. Why and what does the designer contribute with?

In many projects, there are tough targets for high performance, low cost and short time-to-market. Then, there is a big risk of losing the soft values, ​​like customer experience, ergonomics and product design, but with a dedicated industrial designer in the project, we secure these areas. Many times, new knowledge and different approaches also arise in discussions with the industrial designer and that can contribute to improved design solutions and improved technical performance.

 

Is industrial design really needed for B2B products and what specific benefit does design thinking make for your projects and products?

When developing B2B products, it is easy to stop at a solution or a construction. Strong time pressure increases the risk of launching the solution without giving it that extra thinking needed to go from a technical solution to a fully thought through product. Often, it is just the fact that you launch an attractive and competitive product, instead of a construction, that offers significant market benefits, and these long for the entire life of the product.

For us, it is important that the industrial designer has experience in B2B and industrial products. Firstly, to ensure the right user experience and performance, but also to avoid a too big gap between a nicely designed concept and what can reasonably be done with limited manufacturing volumes.

 

What tips do you want to give other industry companies in terms of industrial design?

  • It is good to use an external resource. It many times gives a healthy questioning of status quo and are forcing our own organization to lift its eyesight.
  • Be prepared to invest some time for the designer to truly understand the customer and application, without steering in a specific direction. A competent industrial designer quickly gets a correct view of the customer’s perspective and user needs. It is well-invested time for both ongoing and future projects.
  • Use an industrial designer with experience in construction and good knowledge of different manufacturing methods. It minimizes the friction that may occur between the desired solution and what can be done with reasonable effort and time. It is also here you find those gold grains that provide competitive advantages.