Hej Henrik Bjerstedt! Tre snabba frågor till en produkt- och marknadschef!

Hi Henrik Bjerstedt! Three quick questions to a product and market manager!

(Scroll down for English)

Henrik Bjerstedt är en ölbryggande civilingenjör med många års erfarenhet som produkt- och marknadschef i internationella industriföretag. Han är en modern och idérik strateg som vill skapa attraktiva produkt- och tjänsteerbjudande som ger värde till kunderna och lönsamhet till företaget.

 

Du har arbetat med industridesigner i flera projekt under åren. Varför det och vad bidrar designern med?

Det är riktigt bra för mig som produkt- och marknadschef, att få in industridesignern redan i idéfasen, innan man ens startat produktutvecklingsprojektet. Designern har helhetssyn, kan synliggöra behov och förväntningar och sen formulera och visualisera ett koncept. Att ha ett tidigt designkoncept att visa är till stor hjälp för diskussioner kring konceptet, samt att skapa samsyn och buy-in från interna stakeholders. Det ger också en bra målbild som beskriver för utvecklingsteamet vad man vill uppnå och kan också användas för att få in feedback från säljorganisationen eller kundfokusgrupper.

Ju tidigare man får med designtänket desto enklare blir det att inkorporera designvärdena i projektet och produkten på ett kostnadseffektivt sätt. Är design med från början kostar det lite extra. Kommer det in för sent i arbetet blir det oftast dyrare, både för projektet och för produkten.

Ingenjörerna är bra på att lösa det tekniska, men tänker sällan på designen. En bra industridesigner kan bidra tekniskt med kunskap om hur funktioner kan integreras i produkten, och hitta lösningar som är kostnadseffektiva men ändå gör att produkten upplevs ha en genomtänkt design. I ett kostnadsrace är det lätt att man stirrar sig blind på varje tiondels procent man kan spara och glömmer bort att även utseendet på produkten är något som skapar värde.

 

Behövs verkligen industridesign för B2B-produkter och vilken konkret nytta gör designtänkandet för projekt och produkter?

Det finns hur många studier som helst som visar värdet av att arbeta med design. När det gäller B2B-produkter är det lätt att tro att det enbart är rationella faktorer som styr, men det finns en mängd emotionella faktorer som påverkar vilken produkt och leverantör man väljer.

Det är viktigt att produkten förmedlar varumärkets värden och det är intimt förknippat med design. Produkten är den främsta bäraren av varumärket och det missas tyvärr ofta av B2B-företag. De starkaste varumärkenas produkter känns igen av de flesta, även om man maskerar namn och logotyper, och utan en genomtänkt design skulle inte denna igenkänningsfaktor finnas.

Det är viktigt att förstå kundens krav, men många gånger måste också behoven från kundens kund beaktas. Produkten kan behöva designas med en flexibilitet att möta specifika kundbehov från t.ex. private label eller OEM-kunder. En industridesigner kan hantera en komplex kontext och samla alla krav och integrera i produktdesignen.

Designern är också viktig när man vill differentiera sitt produkterbjudande i premiumprodukter och instegsprodukter, så att man får en tydlig skillnad som kommunicerar med kunden. Dock är det viktigt att den finns ett släktskap tvärs produktsortimentet som knyter ihop företaget och varumärket. Hela erbjudandet ska hänga ihop.

Design kan även fungera som en konkurrentbarriär. Om man inte kan skydda produkten med patent kan man formge den på ett karakteristiskt vis som helst ska inkludera viktigt produktegenskaper. Genom att mönsterskydda designen på sin produkt och knyta den starkt till ett varumärke eller logotype kan man skydda sig även utan patent.

Erfarna industridesigners formger inte bara en produkt, de hjälper till att integrera funktioner och göra designen till en funktionell del av en produkt. Ett välvt plåtsvep kan bli starkare och minska vibrationer, en förstärningen kan bli ett funktionellt handtag och så vidare. Det finns mycket som kan kombineras och integreras om man har med en bra designer i produktens alla utvecklingsfaser.

 

Vilka tips vill du ge andra industriföretag när det gäller industridesign?

Gör en riktig marknadsanalys och involvera designern i den. Se till att förstå marknadens och din målgrupps absoluta krav och hur din kundgrupp ser på ditt bolags produkter. Vilket sammanhang ska produkten användas i? Finns det speciella krav på material och färgsättning? Vilka olika typer av användare kommer i kontakt med produkten under dess livstid? Är det en global produkt kan man behöva sätta sig in i olika kulturers förväntningar på kvalité och funktion.

Ha med en designer tidigt i projektet, gärna redan i idéstadiet. Det finns mycket att vinna på att tidigt integrera industridesign som en naturlig del av ett produktutvecklingsprojekt. En erfaren designer arbetar alltid utifrån kundens behov för att hitta en lösning som är mer konkurrenskraftig. En säljare eller konstruktör har lättare att gå på en lösning direkt utan att förstå helheten i användarens behov.

Etablera en designpolicy för företaget och se till att den är up-to-date. Hur använder vi olika material på våra produkter? Vilka färger använder vi och hur? Hur ska företagets varumärken och logotyper användas? Hur knyter produktdesignen an till bolagets positionering och profil? Matchar formgivning och färg även bolagets visuella profil?
En bra designguide gör det enkelt att börja ett designarbete och få en sammanhållen design i hela företagets produktsortiment.
Designguiden är speciellt viktigt vid förvärv av företag. Det förvärvade företaget kan ha produkter som ser helt annorlunda ut och det kan vara svårt och känsligt att integrera dem i sortimentet. Här är det riktigt bra att ta in en designer som kan förstå båda företagens varumärke och deras styrkor, för att forma nytt designuttryck.

 

ENGLISH

Henrik Bjerstedt is a beer-brewing civil engineer with many years of experience as product and market manager in international industrial companies. He is a modern and creative strategist who wants to create attractive product and service offering that gives value to the customers and profitability to the company.

 

You have worked with industrial designers in several projects over the years. Why and what does the designer contribute with?

It is really good for me as product and marketing manager, to involve the industrial designer already in the idea phase, before you even started the product development project. The designer has a holistic view, can visualize needs and expectations and then formulate and visualize a concept. Having an early design concept to show is of great help for discussions about the concept, as well as creating consensus and buy-in from internal stakeholders. It also provides a good target image that describes to the development team what you want to achieve and can also be used to get feedback from the sales organization or customer focus groups.

The sooner you start the design thinking, the easier it will be to incorporate design values ​​in the project and the product in a cost-effective way. If you integrate design from the start, it costs little extra. If it comes in too late, it will usually be more expensive, both for the project and for the product.

The engineers are good at solving the technology, but rarely think about the design. A good industrial designer can contribute technically with knowledge of how functions can be integrated into the product, and find solutions that are cost-effective but still make the product perceived to have a well thought out design. In a cost race, it is easy to blind yourself to every tenth of a percentage you can save and forget that the appearance of the product is something that also creates value.

 

Is industrial design really needed for B2B products and what specific benefit does the design thinking make for projects and products?

Many studies show the value of working with design. When it comes to B2B products, it is easy to believe that it is only rational factors that has impact, but there are many emotional factors that affect which product and supplier you choose.

It is important that the product conveys the brand values ​​and it is intimately associated with design. The product is the main carrier of the brand and unfortunately, B2B companies often miss this. Most people recognize the strongest brands’ products, even if names and logos are masked, and without a well thought out design, this recognition factor would not exist.

It is important to understand the customer’s requirements, but many times the needs of the customer’s customer must also be taken into consideration. The product may need to be designed with a flexibility to meet specific customer demands from e.g. private label or OEM customers. An industrial designer can handle a complex context, gather all requirements, and integrate it into the product design.

The designer is also important when you want to differentiate your product offering in premium products and entry-level products, so that you get a clear differentiation that communicates with the customer. However, it is important that there is a recognition across the product range that links the company and the brand. The entire offer should be connected.

Design can also act as a competitor barrier. If you cannot protect the product with patents, you can design it in a characteristic way to include important product features. By protecting the product design and strongly connect it to a brand or logotype, you can also protect it without a patent.

Experienced industrial designers do not only design a product, they help integrate functions and make the design a functional part of a product. A bent sheet metal plate can become stronger and reduce vibration; a reinforcement can become a functional handle and so on. Much can be combined and integrated if you have a good designer in all the product development phases.

 

What tips would you like to give other industrial companies in terms of industrial design?

Make a real market analysis and involve the designer in it. Make sure you understand the absolute requirements of the market and your target group and how your customer group looks at your company’s products. What context should the product be used in? Are there special requirements for materials and colour schemes? Which different types of users are in contact with the product during its lifetime? If it is a global product, you may need to understand the different cultures’ expectations of quality and functionality.

Include a designer early in the project, preferably already in the idea stage. There is much to gain from integrating industrial design early on as a natural part of a product development project. An experienced designer always works based on the user’s needs to find a solution that is more competitive. A salesperson or engineer often go for a solution directly without understanding the user’s needs.

Establish a design policy for the company and make sure it is up-to-date. How do we use different materials on our products? What colours do we use and how? How should the company’s trademarks and logos be used? How does the product design connect with the company’s positioning and profile? Does the design and colour match the company’s visual profile?
A good design guide makes it easy to start a design work and get a coherent design throughout the company’s product range.
The design guide is especially important when acquiring companies. The acquired company can have products that look completely different and it can be difficult and sensitive to integrate them into the range. Here it is really good to bring in a designer who can understand both companies’ brand and their strengths, to shape a new design expression.