Hej Tom Johansen! Tre snabba frågor till en innovatör!

Hi Tom Johansen! Three quick questions to an innovator!

(Scroll down for English)

Tom Johansen är innovatören bakom företagen iTunnan och Bintel som utvecklar smarta produkter och system för att optimera sophantering. Tom är en kreativ civilingenjör med starkt driv som gärna samarbetar med industridesigners för att göra sina produkter så bra som möjligt.

 

Du anlitar industridesigner i dina framgångsrika start-ups. Varför det och vad bidrar designern med?

När jag tar in hjälp är det för att jag vill komma framåt snabbt. Oftast är det inom områden jag inte själv är expert på. Industridesignern bidrar med en helhetssyn som hjälper mig att kontrollera att jag är på rätt spår i min produktutveckling.

Som ingenjör är jag lite fyrkantig och behöver komplettera med någon som mjukar upp och tänker annorlunda. Det gäller att känna sina begränsningar och då ger det mycket att ta in folk som är experter på sina områden.

 

Vilken konkret nytta ger designtänkandet dina produkter?

Bara det här att prata om produkten med en erfaren industridesigner har stort värde. Diskutera funktioner, användarperspektiv, tillverkningsmetoder, material och så vidare. Industridesignern har en bra helhetsbild av hur en produkt kan upplevas och ska fungera ute hos kunden. Den dialogen gör att jag kommer framåt.

Arbetet med industridesignern leder till att jag skär bort en massa saker jag själv snöat in på, vi förenklar och förtydligar. Enligt min erfarenhet är resultatet en enklare, tydligare och bättre produkt.

 

Vilka tips vill du ge andra start-ups när det gäller design?

  • Prova att ta in en erfaren industridesigner och kör till exempel en workshop. Känn på hur och om det lyfter din produkt eller process. Sannolikt gör det det, och gör det inte det har du bara förlorat en timme eller två. Du har allt att vinna och lite att förlora!
  • Ett generellt tips är att diskutera sina produkter med utomstående som har andra perspektiv, till exempel designers, kunder, användare, återförsäljare, tillverkare m.fl. Ju fler perspektiv desto bättre produkt!

 

Om Toms företag

iTunnans vision är att det ska vara enkelt och självklart för hushållen att källsortera. Produkter och system ska även hjälpa renhållningsbolagen att uppnå sina mål för sorteringsgrad, arbetsmiljö och kundnöjdhet. Exempel på produkter är Fluglock, Plastis, Lockhållare, Fettreturen och Påsindikator. Se mer här: www.itunnan.se

Bintel optimerar och effektiviserar sophantering med hjälp av ny teknik. De utvecklar produkter och tjänster som kombinerar sophantering med internet of things, som till exempel Tömning on-demand och positionsbestämning av sopcontainers. Läs mer här: http://bintel.se/

ENGLISH

Tom Johansen is the innovator behind the companies iTunnan and Bintel, which develops smart products and systems to optimize waste management. Tom is a creative civil engineer with a strong drive, who likes to cooperate with industrial designers to make his products as good as possible.

 

You hire industrial designers in your successful start-ups. Why and what does the designer contribute with?

When I hire experts, it is because I want to move forward quickly. Most often, it is in areas where I am not an expert myself. The industrial designer contributes with a holistic view that helps me make sure I am on the right track in my product development.

As an engineer, I am a little bit square-ish and I need to complement with someone who softens it up and thinks differently. It is a matter of knowing my limitations and then it is great to work with people who are experts in their areas.

 

What concrete benefit does design thinking give your products?

Just talking about the product with an experienced industrial designer is of great value. Discuss features, user perspectives, manufacturing methods, materials and so on. The industrial designer has a good overall picture of how a product can be experienced and should work for the customer. That dialogue makes me move forward.

The work with the industrial designer makes me cut away many things I have been stuck in, we are simplifying and clarifying. My experience is that this result is a simpler, clearer and better product.

 

What tips do you want to give other start-ups when it comes to design?

  • Test hiring an experienced industrial designer and run a workshop, for example. Feel how and if it lifts your product or process. Probably it does, and if it don’t, you’ve only lost an hour or two. You have everything to win and a little to lose!
  • A general tip is to discuss your products with people who have different perspectives, such as designers, customers, users, resellers, manufacturers and so on. More perspectives gives a better product!

 

About Tom’s companies

The vision of iTunnan is that it should be simple and obvious for households to sort their waste. Products and systems shall also help waste handling companies to fulfil their goals for sorting rate, work environment and customer satisfaction. Examples of products are Fly Lid, Plastis, Lid Holder, Fat Return System and Bag Indicator. See more here: www.itunnan.se

 

Bintel optimizes and streamlines waste management using new technology. They develop products and services that combine waste management with Internet of things, such as emptying on demand and positioning of waste containers. Read more here: http://bintel.se