Upptäck potentialen i industridesign!

Discover the potential of industrial design!

(Scroll down for English)

Det är komplext och utmanande att jobba med produktutveckling och product management! Höga och motsägelsefulla krav, snabba marknadsförändringar, snabb teknikutveckling, tuff konkurrens… Vi känner igen allt det där och det är därför vi finns, för att hjälpa er att lyckas med er produktutveckling!

Företag som utvecklar och säljer konsumentprodukter är ofta mycket medvetna om vikten av att arbeta med design. När det gäller företag med B2B-produkter är det många som inte insett att industridesign kan göra stor skillnad, även vid utveckling av industriella produkter med högt teknikinnehåll. Hur är det på ert företag?

Vi vill inspirera er att se potentialen med industridesign för att öka er konkurrenskraft, stärka ert produkterbjudande och skapa affärsvärde. Vi vill visa hur design kan användas för att identifiera användarbehov, hitta nya innovativa lösningar och skapa hållbara, attraktiva, lönsamma och konkurrenskraftiga produkter.

“… och så har vi en mängd inspirerande exempel som vi gärna visar er! Det är industri- och B2B-produkter där design verkligen gjort skillnad”, säger Marie som är ingenjör och industridesigner med +20 års erfarenhet i olika roller inom produktutveckling av B2B-produkter.

Vad är egentligen design?

Design handlar naturligtvis om form och färg, identitet och uttryck, men det handlar också om funktionalitet, användbarhet och ergonomi. Design är inte bara designen av ett objekt, resultatet. Det är främst en process, en metodik och ett kreativt och användarcentrerat mindset. Design kan användas vid utveckling av produkter, tjänster, processer, meddelanden och miljöer. Design är också ett viktigt problemlösningsverktyg som kan skapa en kraftfull marknadsdifferentiering. Eller som Steve Jobs sa: ”Design är inte bara hur det ser ut och känns. Design är hur det fungerar.”

Vad är affärsnyttan med design?

Det finns en del studier gjorda som visar att företag som investerar i design växer snabbare och att deras innovationsgrad är fem gånger högre. För en tid sedan publicerade McKinsey en rapport om designens affärsvärde! Denna studie är omfattande och har undersökt vilka designaktiviteter företag kan göra för att få affärsnytta. De företag med bästa designprestanda ökar sina intäkter och aktieägaravkastning med nästan dubbelt så mycket som sina branschmotsvarigheter. Här hittar du hela rapporten>

Hur kan man jobba med design?

Design thinking

Ni kan integrera designtänkande redan i det strategiska arbetet med produktsortiment, marknadsbehov och värdeerbjudande. Varje företag behöver förstå sin omvärld och hur den påverkar produkterbjudande och design. En tydlig vision, ett systematiskt strategiarbete, en tydlig designidentitet och stödjande utvecklingsprocesser ökar förutsättningarna för innovativ, framgångsrik och värdeskapande produktutveckling och design. Design thinking>

Design doing

När ni sen ska utveckla idéer och produktkoncept, är design är ett utmärkt arbetssätt för att identifiera användarbehov, hitta nya innovativa lösningar och skapa hållbara, attraktiva, lönsamma och konkurrenskraftiga produkter. För detta är det användbart med kompetens inom industridesign, produktdesign, interaktionsdesign, hållbar design och grafisk design. Design doing>

Design support

Vi vet av erfarenhet att det är komplext och utmanande att jobba med innovation och nyskapande design och produktutveckling. Det är inte bara i större produktutvecklingsprojekt det kan behövas designkunnande. Även i den löpande produktvården kan det vara bra att ha en designer att stämma av med. Därför råder vi er att skaffa en designer som kan supporta er som organisation, eller dig som chef, projektledare eller specialist, med goda råd, inspiration, kreativitet eller annat ni behöver. Design support>

Nyfiken och vill veta mer?

Vill du träffas och prata om möjligheterna med design för just er? Kontakta Marie på marie.nilsson@oresunddesign.se

På vår hemsida kan du läsa mer om oss och våra tjänster. Öresund Strategy Design>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, inspiration, kunskap och annat som är användbart för dig som arbetar med design och produktutveckling. Prenumerera på nyhetsbrev>

På vår blogg delar vi med oss av vår designvärld; nyheter, kunskap, insikter, projekt, idéer, evenemang, trender, inspiration m.m. Öresund Design News & Thinking>

Och så finns vi såklart på sociala medier om du vill följa oss!


ENGLISH

It is complex and challenging to work with product development and product management! High and contradictory requirements, rapid market changes, long development times, tough competition… We recognize all that and that is why we exist, to help you succeed with your product development!

Companies that develop and sell consumer products are often very aware of the importance of working with design. When it comes to companies with B2B products, many of them have not realized that industrial design can make a big difference, also when developing industrial products with a high technology content. How is it in your company?

We want to inspire you to see the potential of industrial design to increase your competitiveness, strengthen your product offering and create business value. We want to show how design can be used to identify user needs, find new innovative solutions and create sustainable, attractive, profitable and competitive products.

“… and we have a lot of inspiring examples that we are happy to show you! These are industrial B2B products where design has really made a difference”, says Marie who is an engineer and industrial designer with +20 years of experience in various roles in product development of B2B products.

What exactly is design?

Of course, design is about form and color, identity and expression, but it is also about functionality, usability and ergonomics. Design is not just the design of an object, the result. It is primarily a process, a methodology and a creative and user-centered mindset. Design can be used in the development of products, services, processes, messages and environments. Design is also an important problem-solving tool that can create powerful market differentiation. Or as Steve Jobs said: “Design is not just how it looks and feels. Design is how it works. ”

What is the business value of design??

There are some studies that show that companies that invest in design grow faster and the degree of innovation is five times higher. Some time ago, McKinsey published a new report on the business value of design! This study is comprehensive and has examined what design activities companies can do to get business benefits. The companies with the best design performance increase their revenues and shareholder returns by almost twice as much as their industry counterparts Here you find the report>

How to work with design?

Design thinking

You can integrate design thinking already in the strategic work with product range, market needs and value proposition. Every company needs to understand its surrounding world and how it affects product offerings and design. A clear vision, systematic strategy work, a clear design identity and supportive development processes increase the conditions for innovative, successful and value-creating product development and design. Design thinking>

Design doing

When you then continue with developing ideas and product concepts, design is an excellent way of working to identify user needs, find new innovative solutions and create sustainable, attractive, profitable and competitive products. For this, it is useful with expertise in industrial design, product design, interaction design, sustainable design and graphic design. Design doing>

Design support

We know from experience that it is complex and challenging to work with innovation and new thinking design and product development. It is not only in larger product development projects that design expertise may be needed. Even in continuous product maintenance, it can be good to have a designer to discuss with. Therefore, we advise you to get a designer who can support you as an organization, or you as a manager, project manager or specialist, with good advice, inspiration, creativity or anything else you need. Design support>

Curious and want to know more?

Do you want to meet and talk about the potential of design for your company and products? Contact Marie at marie.nilsson@oresunddesign.se

At our web page, you can read more about us and our services. Öresund Strategy Design>

Subscribe to our newsletter and get news, inspiration, knowledge and other things that are useful for you who work with design and product development. Subscribe to newsletter>

On our blog, we share our design world; news, knowledge, insights, projects, ideas, events, trends, inspiration etc. Öresund Design News & Thinking>

And of course we are on social media if you want to follow us!