Strategisk design och innovation – en lyckad kombination

Strategic design and innovation - a successful combination

(Scroll down for English)

Strategisk design kan användas för att skapa innovativa produkter, differentiera ditt marknadserbjudande och öka värdet till dina kunder. Ett intressant tema tyckte alla de som anmälde sig till de två välbesökta och uppskattade workshops vi arrangerade under Skåne Innovation Week 2019. Här kommer några användbara tips från workshopen.

Workshopen började med en föreläsning om hur du kan skifta perspektiv och öka din innovationskraft genom ett strategiskt, användarcentrerat och hållbart tankesätt. Vi gick igenom ett antal inspirerande exempel, användbara arbetsmodeller och tekniker för att boosta kreativitet och nytänkande.

Skifta perspektiv

Ett strategisk mindset handlar om att förstå och hantera en komplex värld och hur den påverkar produkter och design. Det är viktigt att:

 • Ha helhetssyn
 • Vara långsiktig
 • Hantera osäkerheter
 • Hantera komplex input

Ett användarcentrerat mindset handlar om att lämna ditt eget perspektiv och bli informerad och inspirerad av de människor du designar för. Nyckelord är:

 • Empati
 • Djup insikt
 • Observationer
 • Dialog

Ett hållbart mindset är nyckeln för framtida överlevnad för alla företag och det är viktigt att utvecklas i en hållbar riktning. Det handlar om:

 • Design för att ändra ohållbara värderingar och beteenden
 • Att vara holistisk och långsiktig
 • Cykliskt tänkande
 • Resursoptimering

Alla tre mindset, kombinerade eller separata, har hög innovationspotential.

Metoder och idé-boosters

Inom dessa mindset kan du använda många olika metoder och idé-boosters som hjälper dig att vara kreativ och hitta bra idéer. Här är några:

 • Future forecasting handlar om att kartlägga och beskriva olika framtidsscenarier och sedan använda dessa i affärs- och produktutveckling.
 • I back-casting föreställer du dig och beskriver en framtidsvision om var ditt företag befinner sig om t.ex. 30 år. Sedan identifierar du mindre steg bakåt med vad du behöver göra.
 • Challenge paradigms handlar om att utmana paradigm, heliga sanningar eller etablerad teknik och på så sätt hitta helt nya lösningar.
 • Combine, kan vara att kombinera olika input, branscher, produkttyper, funktioner …
 • Empathy mapping är en metod för att verkligen förstå användarna och designa användarvänliga produkter.
 • Journey mapping är en metod för att kartlägga alla olika steg, åtgärder och beslut som en användare gör när han använder en produkt eller tjänst.
 • Value focus, att hitta kundvärden bortom produkten och förbättra kundnöjdheten i alla delar.
 • Reframe handlar om att formulera värde istället för produktprestanda.
 • Sustainable är en uppsättning riktlinjer som kan hjälpa dig att utforma mer hållbara produkter.
 • Circular är en modell för anpassning till en cirkulär ekonomi.
 • Extreme, att dra något till dess ytterlighet kan ge intressanta idéer.
 • Att ändra context, sammanhang, kan också vara en god idéförstärkare.

I den efterföljande workshopen fick deltagarna möjlighet att testa några olika modeller för att skifta perspektiv, diskutera med en erfaren industridesigner och skapa innovativa idéer för sin produkt.

Är du intresserad av hur strategisk design kan hjälpa dig och ditt företag att bli mer innovativt? Hör gärna av dig till Marie på 0739-105579 eller marie.nilsson@oresunddesign.se

 

ENGLISH

Strategic design can be used to create innovative products, differentiate your market offer and increase value to your customers. An interesting theme seemed to all those who signed up for the two well-attended and appreciated workshops we arranged during Skåne Innovation Week 2019. Here are some useful tips from the workshop.

The workshop started with a lecture on how you can change perspectives and increase your innovation power through a strategic, user-centered and sustainable mindset. We went through a number of inspiring examples, useful working models and techniques to boost creativity and innovation.

Change your perspective

A strategic mindset is about understanding and managing a complex world and how it affects products and design. It is important to:

 • Have a holistic view
 • Be long-term
 • Deal with uncertainties
 • Manage complex input

A user-centered mindset is about leaving your own perspective and being informed and inspired by the people you design for. Keywords are:

 • Empathy
 • Deep insight
 • Observations
 • Dialogue

A sustainable mindset is key to future survival for all companies and it is important to develop in a sustainable direction. It is about:

 • Design to change unsustainable values ​​and behaviors
 • To be holistic and long-term
 • Cyclic thinking
 • Resource optimization

All three mindsets, combined or separate, have high innovation potential.

Methods and idea-boosters

Within these mindsets you can use many different methods and idea boosters to help you be creative and find good ideas. Here are some:

 • Future forecasting is about mapping and describing different future scenarios and then using these in business and product development.
 • In back-casting, you imagine and describe a future vision of where your company is located, for example. 30 years. Then you identify smaller steps backwards with what you need to do.
 • Challenge paradigms are about challenging paradigms, sacred truths or established technologies and thus finding entirely new solutions.
 • Combine, can be to combine different inputs, industries, product types, functions …
 • Empathy mapping is a method of truly understanding users and designing user-friendly products.
 • Journey mapping is a method for mapping all the different steps, actions and decisions a user makes when using a product or service.
 • Value focus, finding customer values ​​beyond the product and improving customer satisfaction in all parts.
 • Reframe is about formulating value instead of product features.
 • Sustainable is a set of guidelines that can help you design more sustainable products.
 • Circular is a model for adapting to a circular economy.
 • Extremes, putting something to its extremes can give interesting ideas.
 • Changing context, context, can also be a good idea enhancer.

In the following workshop, participants were given the opportunity to test a few different models to change perspectives, discuss with an experienced industrial designer and create innovative ideas for their product.

 

Are you interested in how strategic design can help you and your company become more innovative? Feel free to contact Marie at 0739-105579 or marie.nilsson@oresunddesign.se