SmartCure – Revolutionerande prestanda och design

SmartCure - Revolutionary performance and design

(Scroll down for English)

Nu lanserar Hedson Technologies sin nya produkt IRT UV SmartCure, som med ny teknik och ny design sätter en helt ny industristandard. Vi på Öresund Strategy & Design är stolta och glada att ha varit med på hela designresan, från initialt designkoncept till färdig produkt!

SmartCure är en produkt för att härda filler och primer i plåt- och lackverkstäder. Användningen av ny LED-teknik för UV-ljus, möjliggör en handhållen, batteridriven produkt som revolutionerar arbetet för användarna. Mer om Hedson >

Målet med designarbetet var att ge produkten en unik design som motsvarar dess tekniska höjd och som tydligt särskiljer den från befintliga produkter på marknaden. Med insikter kring marknadssegment och konkurrenter, kunde vi skapa en produkt som stärker företagets marknadsposition och värdeerbjudande.

Genom att fokusera på verkstädernas behov och användarnas utmaningar, kunde vi göra en intuitiv och ergonomisk produkt som gör skillnad för användaren i det dagliga arbetet. En unik designapproach skapades genom att utgå från den nya LED ljusstrålens spridningsvinkel och ljusbildens form för att skapa grundformen på produkten.

Under hela projektets gång hade vi ett nära och givande samarbete med Hedsons projektgrupp. Vår del bestod av bl.a:

 • Design thinking
  • Designanalys, marknadsposition, behovsanalyser och användarstudier
  • Värdeerbjudande och branding
  • Designintention och designkoncept
 • Design doing
  • Industridesign
  • Interaktionsdesign
  • Grafisk design
  • Ergonomi och användbarhet
 • Design support
  • Test och utvärdering av prototyper
  • Tillverkningsaspekter

Vill du snacka design?

Vi har lång erfarenhet inom design av industriprodukter. Det finns stora möjligheter för industriföretagen att stärka sin marknadsposition och skapa kundvärde genom att arbeta med design och ergonomi. Ofta kan det ge stor nytta med relativt begränsad insats! Hör av dig om du är nyfiken på att veta mer! Kontakt>

ENGLISH

Now Hedson Technologies is launching its new product IRT UV SmartCure, which with new technology and new design sets an entirely new industry standard. At Öresund Strategy & Design, we are proud and happy to have been involved in the entire design journey, from initial design concept to final product!

SmartCure is a product for curing filler and primer in body and paint shops. The use of new LED technology for UV light enables a handheld, battery-powered product that revolutionizes the work of the users. More about Hedson >

The aim of the design work was to give the product a unique design that corresponds to its technical height and which clearly distinguishes it from existing products on the market. With insights about market segments and competitors, we were able to create a product that strengthens the company’s market position and value proposition.

By focusing on the needs of the workshops and the challenges of the users, we were able to make an intuitive and ergonomic product that makes a difference for the user in the daily work. A unique design approach was created by using the new LED light scattering angle and the shape of the light projection to create the basic shape of the product.

Throughout the project, we had a close and rewarding collaboration with Hedson’s project group. Our part consisted of:

 • Design thinking
  • Design analysis, market position, need analysis and user studies
  • Value proposition and branding
  • Design intention and design concept
 • Design doing
  • Industrial design
  • Interaction design
  • Graphic design
  • Ergonomics and usability
 • Design support
  • Testing and evaluation of prototypes
  • Manufacturing aspects

Want to talk design?

We have long experience in design of industrial products. There are great opportunities for industrial companies to strengthen their market position and create customer value by working with design and ergonomics. Often it can provide great benefits with relatively limited effort! Please contact us if you want to know more! Contact>