Rapport från Frontiers, en omvälvande design- och innovationskonferens

Report from Frontiers, a mind blowing design and innovation conference

(Scroll down for English)

Vilket kraftfullt verktyg design är för att skapa förändring! Design med kroppsvävnad, design för sinnena, design för att hjälpa forskare och ingenjörer att tänka igenom sitt tänkande, design av AI som kompanjon, design för de många i Indien, design av en glassorkester…

Detta och mycket mer presenterades på Dobermans Frontiers Conference i förra veckan. En konferens som inspirerade, utmanade och skapade ödmjukhet för den påverkan design har och det ansvar det innebär. På scen fanns en fantastisk serie av designers som arbetar inom arkitektur, röststyrning, artificiell intelligens, rymdforskning, hållbar framtid, kroppshackning mm. Här kommer en summering av upplevelsen med länkar för den som vill fördjupa sig. Hoppas du finner det lika spännande som jag gör!

Akt 1: Changemakers

En ögonöppnande blandning av changemakers som delar sina tankar om social design:

 • Shauna Carey är MD på IDEO.org, en icke vinstdrivande organisation. De är pionjärer inom människocentrerad design och arbetar för att förbättra livet för människor som lever i fattigdom.  Ett av projekten är Future Fab i Kenya.
 • Haiyan Zhang är Innovation Director på Microsoft Research.  Hennes arbete på Microsoft fokuserar på projekt kring hur vi kan innovera teknik för en mångsidig och inkluderande värld. Bland annat har hon varit med om att utveckla en produkt som hjälper personer med Parkinsons att kunna skriva igen.
 • Yolanda Domínguez är visuell konstnär och aktivist som utmanar genusnormer. Hon visar exempel och beskriver hur bilder i medierna förstärker en stereotypisk syn på människor och betonar att de som publicerar bilder måste ta ansvar för vilka effekter bilderna har.
 • Swar Raisinghani och Nikhita Ghugari är från Xeno Co-labett indiskt företag som arbetar med servicedesign och social innovation. De berättar om hur resursbrist i det indiska samhället skapat en slags vardagskreativitet och smarta designhacks, som t.ex en amfibiecykel. I Indien finns ett begrepp för detta, jugaad, som betyder ungefär: vardagskreativitet för att tackla avgränsade problem på ett resurseffektivt sätt.
 • Christian Benimana är arkitekt från Mass Design Group och African Design Centre. Han berättar om Afrikas enorma befolkningsökning, demografiskt unga befolkning och de krav det ställer på infrastruktur, boende, skolor och sjukhus. Han visade ett projekt med att bygga förlossningscentra som kvinnor känner sig välkomna och trygga i.

Akt 2: Masterminds

Nya beteenden, ny teknologi, nytt, nytt…. Möjligheterna att skapa genuint banbrytande produkter och tjänster är mer utmanande och komplext än någonsin.

 • Matt Jones är Principal Designer på Google AI och berättar om sitt arbete med att designa mänskliga relationer med icke-mänsklig intelligens. Vilken typ av relation vi kommer att ha med vårt personliga AI?
 • Jen Cotton är Lead UX Designer på Amazon. Genom Alexa har Amazon positionerat sig som pionjär inom röststyrning. Men kommunikation är inte bara rösten. Nu jobbar de för att vi ska kunna kommunicera med våra produkter på samma sätt som vi kommunicerar med varandra.
 • Stefan Ytterborn är CEO och grundare av Cake. Det är en elektrisk off-road motorcykel som har skapat en helt ny kategori av motorcyklar och upplevelser. Det var en bisarr känsla när han startade motorcykeln och utan ett ljud körde genom lokalen!
 • David Möllerstedt och Lotta MårlindTeenage Engineering visade den första 6-axliga livsformen, en liten hemrobot som de utvecklat för kinesiska Baidu. Det är en kombination av robot, högtalare och AI.

Akt 3 – Explorers

Att testa och utforska är en förutsättning för innovation.

 • Emilie Baltz är livsmedelstekniker, upplevelsedesigner och multimediakonstnär som visar högtalare av isblock och en orkester där instrumenten är glass som man slickar på…!
 • Agi Haines kallar sig spekulativ designer och skapar fiktiv design med kroppsdelar kombinerat med framtida teknik.
 • Dan Goods är Visuell Strateg på NASA och arbetar med att transformera komplexa koncept till meningsfulla berättelser och visuella intryck. Ett exempel är Orbit där man kan lyssna på satelliter som säger hej i realtid!

ENGLISH

What a powerful tool design is for creating change! Design with body tissue, design for the senses, design to help researchers and engineers think through their thinking, design of AI as a companion, design for the many in India, design of an ice-cream orchestra…

This and much more were featured at the Doberman Frontiers Conference last week. A conference that inspired, challenged and created humility for the impact design has and the responsibility it implies. On stage was a fantastic series of designers working in architecture, voice interaction, artificial intelligence, space research, sustainable future, body hacking etc. Here is a summary of the experience with links for those who want to explore more. Hope you find it as exciting as I do!

Akt 1: Changemakers

An eye-opening mix of changemakers sharing their thoughts about social design:

 • Shauna Carey is MD at IDEO.org, a non-profit organisation. They are pioneers in human centered design and are working to improve life for people living in poverty. One of the projects is Future Fab in Kenya.
 • Haiyan Zhang is Innovation Director at Microsoft Research.  Her work at Microsoft focuses on project around how we can innovate technology for a diverse and inclusive world. Among other things, she has been involved in developing a product that helps people with Parkinson’s to write again.
 • Yolanda Domínguez is visual artist and activist who challenges gender norms. She shows examples and describes how images in media strengthens stereotypes and emphasizes that those who publish images must take responsibility for the effects of the images.
 • Swar Raisinghani and Nikhita Ghugari are from Xeno Co-laban Indian company that works with service design and social innovation. They describe how lack of resources in the Indian society has created a kind of everyday creativity and smart design hacks, like for example an amphibian bicycle. In India, this is called jugaad, which means about: everyday creativity to tackle constrained problems in a resourceful way. 
 • Christian Benimana is architect from Mass Design Group and African Design Centre. He tells about Africas huge population increase, demografically young population and the demands this put on infra structure, housing, schools and hospitals. He showed a project around building childbirth centers where women feel welcome and safe.

Akt 2: Masterminds

New behaviours, new technology, new, new…. The opportunities to create genuinely groundbreaking products and services are more intriguing than ever before.

 • Matt Jones is Principal Designer at Google AI and tells about his work designing human relationships with non-human intelligence. What kind of relation will we have with our personal AI? 
 • Jen Cotton is Lead UX Designer at Amazon. Through Alexa, Amazon has positioned itself as one of the pioneers of voice interaction. But communication is not only voice. Now, they try to make it possible for us to communicate with our devices in the same way as we communicate with eachother. 
 • Stefan Ytterborn is CEO and founder of Cake. It is an electric off-road motorbike that has created a totally new cathegory of bikes and experiences. It was a bizarre feeling when he started the bike and drove out in total silence!
 • David Möllerstedt and Lotta Mårlind at Teenage Engineering showed the first 6-axial life form, a small domestic robot they have developed for Chinese Baidu. It is a combination of robot, speaker and AI.

Akt 3 – Explorers

To test and explore is a prerequisite for innovation.

 • Emilie Baltz, food technologist, experience designer and multimedia artist, shows speakers of iceblocks and an orchestra where the instruments are icecreams…!
 • Agi Haines calls herself Speculative Designer and creates fictiv design with body parts combined with future technology.
 • Dan Goods is Visual Strategist at NASA and works with transforming complex concepts to meaninful stories and visual impressions. One example is Orbit where you can listen to satellites saying hello in real time!