Rapport från Formex 2018 och 6 inspirerande favoriter

Report from Formex 2018 and 6 inspiring favourites

(Scroll down for English)

Just nu pågår Formex, en fackmässa för formgivning och inredningsdesign. Tre stora hallar på Stockholmsmässan i Älvsjö är fyllda av prylar… köksredskap, serviser, ljusstakar, kuddar, presentartiklar, barnrumsinredning, belysning med mera. Min plan var att studera mässan ur tre perspektiv; trender, implementering av ny teknik och hållbar design.

Ständigt skiftande stiltrender uppmuntrar ohållbar konsumtion

En av anledningarna till mitt Formexbesök var att få en känsla för trender inom form, färg och material. Flera föreläsningar, utställare och trycksaker beskrev trender för kommande säsonger. Det är många stilar med olika färg- och formspråk som ständigt skiftar, och även om olika trendanalytiker har identifierat ungefär samma grundtrend, tolkar de dem olika. Trendcyklerna inom inredningsmode blir allt kortare och syftet är såklart att hålla uppe konsumtionstakten och öka försäljning och tillväxt, men tyvärr är detta ohållbart ur ett miljö- och klimatperspektiv. Eftersom jag är övertygad om att vi måste komma bort från de ständigt växlande trenderna och slit- och slängkonsumtionen, kommer jag inte att skriva nåt om trender här. Punkt.

Begränsad implementering av ny teknik

Jag var nyfiken på om och hur branschen anammar de stora tekniktrenderna som digitalisering, internet of things och 3d-printing. Till min förvåning hittade jag inga utställare och produkter som drar nytta av de fantastiska möjligheter som 3D-printing ger eller som ökar sina produkters värde med smarta funktioner. Här finns stor potential för den som vill göra något nytt.

Hållbar design

Är man, som jag, en person med stort engagemang i hållbar design och ansvarsfull konsumtion är det nästan självdestruktivt att åka på en mässa som Formex. Det är glädjande att Formex i år har samarbete med hantverksorganisationer och har mästare och gesäller som visar upp sina hantverkskunskaper, men de flesta utställare har inte hantverksmässig produktion. Många företag säger sig jobba med hållbarhetsfrågor, men ändå har de produkter med kort livslängd, massproducerade i låglöneländer och sålda till köpare som slänger dem efter några månader när modet skiftar. Men mitt bland överflödet av prydnadstomtar, elefantstatyer och plastblommor, hittade jag några guldkorn som väckte mitt intresse.

6 inspirerande utställare

Kockums Jernverk – www.kockumsjernverk.se

De klassiska emaljerade plåtprodukterna återlanseras i uppdaterad design och färgskala. Originalen skapades i slutet av 1800-talet och hade sin storhetstid på 30-talet. På 60-talet gjorde plasten sitt intåg och konkurrerade ut Kockums produkter, men idag är det plasten som fasas ut och därför startar Kockums upp sin produktion igen. Designen präglas av det historiska arvet och den långa hantverkstraditionen, men har tydligt uppdaterats form- och färgmässigt och ger en modern, samtida känsla. Materialet ger en lång teknisk livslängd, den tidlösa design gör att man vill behålla dem länge och den nostalgiska touchen ger emotionella värden… kvalitéer som kännetecknar hållbar design! Välkommen tillbaka!

Våges –www.vages.se

En gammal småländsk smidesverkstad som nu drivs av femte generationen. Smarta och flexibla produkter med en tydlig verkstadsestetik där tekniska element lyfts fram på ett utsökt vis. Tillverkas för hand och varje exemplar är signerat av designer och smed. Starka hållbara kvalitéer i tidlöshet, användbarhet och tillverkningssätt.

Glacial –www.glacialbottle.com

Glacial adresserar miljöproblemen med plastavfall och engångsflaskor och har utvecklat en flaska i rostfritt stål som kan användas om och om igen. Den har en 3-väggig konstruktion som ger god isolering och håller drycken kall i 24 timmar eller varm i 12 timmar. Flaskan är gjord i återvunnet rostfritt stål och är helt fri från Bisfenol A (BPA). Glacial har dessutom ett samarbete med WWF och skänker 1 Euro per såld flaska till deras arbete. Respekt!

Caroline Ek –www.carolineek.se

Caroline Eks monter var befriande enkel och elegant, precis som de möbler hon visar. Slanka och grafiska, med tidlösa linjer i genuina material, tillverkade med hantverksmässig kvalité i Småland. I sortimentet finns soffbord, sideboards och speglar, och enligt Caroline har de inte bråttom när de utökar sitt sortiment. Det måste få växa fram vilka möbler som verkligen behövs. Klok och hållbar sortimentsstrategi.

Solstickan Design –www.solstickandesign.se

Den klassiska och folkkära illustrationen på Solstickans tändsticksaskar skapades på 30-talet och Solstickan Design har, på ett kreativt och konsekvent sätt, vidareutvecklat denna till ett helt sortiment av produkter för kök, inredning och brandsäkerhet . Det är en rolig twist att varumärket som hjälper oss tända eld också hjälper oss att släcka den. En del av intäkterna från försäljningen går till välgörenhet i Stiftelsen Solstickan.

Kreafunk – www.kreafunk.com

Kreafunk är ett danskt livsstilsvarumärke med ett sortiment av högtalare, hörlurar och laddare. Designen är skandinaviskt avskalad med välarbetade detaljer och fina materialval. Deras produkter är accessoarer när man är på stan och inredning när man är hemma. De har en skön ton i sin marknadsföring:

”Don’t live to retire. Dance while the music is playing”

ENGLISH

Formex is taking place right now, a trade fair for design and interior design. Three big halls at the Stockholm Fair in Älvsjö are filled with stuff… kitchen utensils, dinnerware, candlesticks, pillows, gift items, children room interior, lighting and more. My plan was to study the fair from three perspectives; trends, implementation of new technology and sustainable design.

Continuously changing style trends encourage unsustainable consumption

One of the reasons for my Formex visit was to get a feeling for trends in shape, colour and material. Several lectures, exhibitors and brochures described trends for coming seasons. There are many styles with different colour and design languages that are constantly changing, and although different trend analysts have identified about the same basic trends, they interpret them differently.
The trend cycles in interior design are getting shorter and the purpose is, of course, to push consumption and increase sales and growth, but unfortunately this is unsustainable from an environmental and climate perspective. Since I am convinced that we must get away from the ever-changing trends and wear and tear consumption, I will not write anything about trends here. Period.

Limited implementation of new technology
I was curious about if and how the branch embraces the major technological trends like digitalization, internet of things and 3d printing. To my surprise, I did not find any exhibitors and products that benefit from the great opportunities offered by 3D printing or increase the value of their products with smart functionality. Here is great potential for those who want to do something new.

Sustainable design

Are you, like me, a person with a strong commitment to sustainable design and responsible consumption, it is almost self-destructive to go to a trade fair like Formex. It is gratifying that Formex has collaborated with craft organizations this year and shows artisans working, but most exhibitors do not have a craft production. Many companies say they work with sustainability, yet they have short-lived products, mass-produced in low cost countries and sold to buyers who throw them away after a few months when fashion changes. However, in the midst of the overflow of ornament Santa clauses, elephant statues and plastic flowers, I found some gold grains that raised my interest.

6 inspiring exhibitors

Kockums Jernverk – www.kockumsjernverk.se

The classic enamelled steel sheet products are relaunched in updated design and colour scale. The original was created in the late 1800’s and had its great time in the 30’s. In the 60’s, the plastic gained market shares and competed with Kockums’ products, but today, the plastic is being phased out, and Kockums therefore restarts its production.
The design is characterized by the historical legacy and the long craft tradition, but has been clearly updated in terms of form and colour, giving a modern, contemporary feel. The material gives a long technical life, the timeless design makes you want to keep it for long and the nostalgic touch gives emotional values … qualities that characterize sustainable design! Welcome back!

Våges – www.vages.se

An old Småland blacksmith workshop, now run by the fifth generation. Smart and flexible products with a clear engineering aesthetics where technical elements are highlighted in an exquisite way. Manufactured by hand and each piece is signed by designer and blacksmith. Strong durable qualities in timelessness, usability and manufacturing.

Glacial – www.glacialbottle.com

Glacial addresses the environmental problems with plastic waste and disposable bottles and has developed a stainless steel bottle that can be used over and over again. It has a 3-walled construction that provides good insulation and keeps the drink cold for 24 hours or hot for 12 hours. The bottle is made of recycled stainless steel and is completely free of Bisphenol-A (BPA). Glacial also has a partnership with WWF and donates 1 Euro per sold bottle to their work. Respect!

Caroline Ek – www.carolineek.se

Caroline Ek’s stand was simple and elegant, just like the furniture she shows. Slender and graphical, with timeless lines in genuine materials, crafted with quality in Småland. The range includes coffee tables, sideboards and mirrors, and according to Caroline, they are not in a hurry when expanding their range. Which furniture that is really needed have to develop slowly. Wise and sustainable range strategy.

Solstickan Design – www.solstickandesign.se

The classic and beloved illustration of Solstickan’s matchboxes was created in the 30’s and Solstickan Design has creatively and consistently developed this to a whole range of products for kitchen, interior and fire safety. It is a fun twist that the brand that helps us light a fire also helps us put it out. Part of the sales goes to charity in Solstickan Foundation.

Kreafunk – www.kreafunk.com

Kreafunk is a Danish lifestyle brand with a range of speakers, headphones and chargers. The design has a Scandinavian simplicity with elegant details and fine material choices. Their products are accessories when you are on the go and interior when you are at home. They have a nice tone in their marketing: ”Don’t live to retire. Dance while the music is playing”