Nu finns utvecklings- och omställningscheckar att söka! Och vi finns här för att stötta!

Now there are development and conversion checks to apply for! And we are here to support!

(Scroll down for English)

Har ditt företag drabbats av Coronapandemin? Nu tar flera regioner fram stöd till företag i form av utvecklings- och omställningscheckar. Dessa ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden, produkter och tjänster för att öka företagets konkurrenskraft. Sånt som vi kan!

 

Att anpassa sig till de nya förutsättningarna är avgörande för att säkra företagets långsiktiga överlevnad. För att klara en sådan omställning behöver företag få in mer kreativitet, strategisk tänkande, design och produktutveckling i sitt arbete. Vi på Öresund Strategy & Design jobbar redan dagligen med detta, och vi märker att den kompetensen behövs mer än någonsin nu i kristider.

Du kan läsa mer om våra tjänster här>

Nedan har vi samlat info och länkar till regionerna Skåne, Halland och Blekinge, allt för att underlätta för dig. Är du osäker på hur checkarna kan användas för design- och produktutveckling? Kontakta mig så diskuterar vi fram en bra plan för just ditt företags behov.

 

Region Skåne

“Omställningscheck – Ett stöd för att möta Coronapandemin.

Region Skåne har tagit fram en ny stödform, omställningscheckar, för att hjälpa företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens i form av konsulttjänster för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad.”

Läs mer  och ansök här>

 

Region Halland

“Dags att utveckla företaget, då finns utvecklingscheck.

Företag i Halland kan söka pengar för att köpa in extern kompetens från konsulter för att ta ett rejält utvecklingssteg, vilket kan gälla såväl företagets varor och tjänster som företagets egen organisation och kompetensplanering. Vi kallar dessa pengar för Utvecklingscheckar.

Syftet med Utvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften hos halländska företag genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse, vilket på sikt kan innebära nya arbetstillfällen i Halland.”

Läs mer  och ansök här>

 

Region Blekinge

“Omställningscheck

Med anledning av Covid-19 har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad.”

Läs mer  och ansök här>

 

ENGLISH

Has your company been affected by the Corona pandemic? Several Swedish regions are now providing support to companies in the form of development and conversion checks. These shall be used to employ external expertise to develop new offerings, products and services, to increase the company’s competitiveness. Things we are good at!

 

Adapting to the new conditions is crucial to ensuring the company’s long-term survival. To cope with such a change, companies need to get more creativity, strategic thinking, design and product development into their work. We at Öresund Strategy & Design are already working on this every day, and we notice that this expertise is needed more than ever now in times of crisis.

You can read more about our services here>

Below we have gathered info and links to Region Skåne and Region Halland, all to make it easy for you. Are you wondering how the checks can be used for design and product development? Contact me and we will discuss a good plan for your particular business needs.

 

Region Skåne

“Conversion Check – A support to meet the Corona pandemic.

Region Skåne offer a new form of support, Conversion Checks, to help companies hit hard by the Corona pandemic. The support shall go to implementing the restructuring efforts needed to meet the crisis.

The changeover check shall be used to hire external expertise in the form of consulting services to develop new offers or develop strategies for changeover that increase the company’s competitiveness and long-term survival.”

Read more and apply here>

 

Region Halland

“Time to develop the company, here are Development Checks.

Companies in Halland can apply for money to buy external expertise from consultants to take a substantial development step, which can apply to both the company’s products and services as well as the company’s own organization and skills planning. We call this money Development Checks.

The purpose of the Development Checks is to increase the competitiveness of Halland companies by stimulating further development and renewal, which in the long term may mean new jobs in Halland.”

Read more and apply here>

 

Region Blekinge

“Conversion Checks

As a result of Covid-19, Region Blekinge has developed a new form of support, a Conversion Check, to help small and medium-sized businesses that have been hit extra hard by the corona pandemic. The support will go to implementing the restructuring efforts needed to meet the crisis.

The Conversion Check should be used to employ external expertise to develop new offers or to develop restructuring strategies that increase the company’s competitiveness and long-term survival.”

Read more and apply here>