Inspiration: Designpionjärens 10 principer för god design

Inspiration: The design pioneer's 10 principles for good design

(Scroll down for English)

Någon mer än jag som inspirerades av dokumentären om den tyska designern Dieter Rams som visades på SVT i sommar? Hans designfilosofi har präglat industridesignyrket och inspirerar fortfarande framgångsrika företag som t.ex. Apple. Hans tankar kring design är mer aktuella och relevanta än någonsin och jag slås av hur väl de stämmer in på min egen syn på design.

I mer än femtio år har Dieter Rams lämnat ett outplånligt intryck på industridesignvärlden. Hans verk har berört miljontals människor; många har haft hans kaffebryggare, rakapparat, stereo, miniräknare, högtalare eller väckarklocka. Dieter Rams filosofi handlar om mer än bara design, den handlar om ett sätt att leva. Den handlar om att bli av med ett överflöd av prylar och bara leva med det du behöver. Hans motto var ”mindre, men bättre” och detta genomsyrar hans livsåskådning och designarv.

Här kommer hans 10 principer för god design med mottot ”mindre, men bättre” (utdrag ur dokumentären):

1_God design är innovativ

God design skapas tillsammans med innovativ teknik. Hur kan designen vara bra om tekniken inte är på samma nivå?

2_God design gör en produkt användbar

Bra design optimerar användbarheten och ignorerar allt som inte tjänar dess syfte eller motarbetar den.

3_God design är estetisk

Objekt du använder dagligen formar din personliga omgivning och din känsla av välbefinnande avsevärt. Endast något som är välgjord kan vara vackert.

4_Bra design gör en produkt begriplig

Det gör det lätt att förstå produktens struktur. Det kan till och med få produkten att “prata”. Idealet är att den förklarar sig själv.

5_Bra design är inte påträngande

Produkter som tjänar ett syfte har egenskaperna hos ett verktyg. Deras design bör vara neutral och lämna utrymme för användaren att uttrycka sig själv.

6_Bra design är ärlig

Ärlig betyder att man inte ska försöka få en produkt att se mer innovativ, kraftfull eller mer värdefull ut än den verkligen är.

7_Bra design är långlivad

Till skillnad från trendig modedesign, varar det många år även i vårt nuvarande slit-och-släng-samhälle.

8_Bra design är konsekvent in i minsta detalj

Ingenting ska vara godtyckligt eller överlåtas till slumpen. Grundlighet och precision är uttryck för respekt för användaren.

9_Bra design är miljövänlig

Design är ett viktigt bidrag för att bevara miljön. Det sparar resurser och minimerar fysiska och visuella föroreningar.

10_Bra design är så lite design som möjligt

Tillbaka till enkelhet, tillbaka till renhet … mindre, men bättre.

 

Här kan du se hela dokumentären “Dieter Rams, designpionjär”>

Eller kolla in hans produkter på nätet:

 

ENGLISH

Anyone more than me who was inspired by the documentary about German designer Dieter Rams, which was shown at SVT this summer? His design philosophy has characterized the industrial design profession and still inspires successful companies such as Apple. His thoughts on design are more actual and relevant than ever and I am struck by how well they fit into my own view of design.

For more than fifty years, Dieter Rams has left an indelible impression on the industrial design world. His work has touched millions of people; many have had his coffee maker, shaver, stereo, calculator, speaker or alarm clock. Dieter Ram’s philosophy is about more than just design, it is about a way of life. It’s about getting rid of an abundance of gadgets and just living with what you need. His motto was “less, but better” and this permeates his outlook on life and design heritage.

Here are his 10 principles for good design with the motto “less, but better” (extract from the documentary):

1_Good design is innovative

Design always comes about in connection with innovative technology. How can design be good if the technology is no on the same level?

2_Good design makes a product useful

Good design optimizes usefulness and ignores anything that doesn’t serve the purpose or works against it.

3_Good design is aesthetic

Objects you use daily significantly shape your personal surroundings and your sense of well-being. Only something that is well made can be beautiful.

4_Good design makes a product understandable

It makes it easy to understand the structure of the product. Even more, it can make the product “talk”. Ideally, it explains itself best.

5_Good design is unobtrusive

Products that serves a purpose have the characteristics of a tool. Their design should be neutral and leave room for the user’s self-expression.

6_Good design is honest

Honest means not trying to make a product look more innovative, powerful or more valuable than it really is.

7_Good design is long lasting

In contrast to fashionable design, it lasts many years even in our current throwaway society.

8_Good design is thorough down to the last detail

Nothing should be arbitrary or left to chance. Thoroughness and precision are expression of respect for the user.

9_Good design is environmentally friendly

Design makes an important contribution to preserving the environment. It conserves resources and minimizes physical and visual pollution.

10_Good design is as little design as possible

Back to simplicity, back to purity… less, but better.

 

Here you can see the documentary “Dieter Rams, designpionjär”>

Or check out his products on the web: