Industridesign 2019 – Trender & hopp

Industrial Design 2019 - Trends & Hopes

(Scroll down for English)

Som industridesigner är det viktigt att hela tiden följa med i utvecklingen och vara lyhörd för trender och tendenser. Så här i nyårstider känns det naturligt att sammanfatta alla intryck och fundera på vad nästa år kommer att föra med sig. Här har jag sammanställt fyra trender och förhoppningar jag har för industridesignåret 2019. Gott Nytt År!

Göra mer med mindre

Människor blir allt mer miljömedvetna och vi kan tydligt se konsekvenserna av miljöförstöring och klimatförändringar. Nu börjar allt fler också bli medvetna om de negativa effekterna av sin konsumtion. Fler och fler väljer livsstilar med fokus på enkelhet, med mindre konsumtion och färre ägodelar. Andra väljer aktivt att återbruka, reparera och dela produkter istället för att äga och köpa nytt. Konsumtionsmönster förändras och efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar.

2019 kan bli året då både människor och produkter kommer att göra mer med mindre. Alla företag, även industriföretag med B2B-produkter, kommer att behöva ifrågasätta sin affärsidé, sin affärsmodell och sitt värdeerbjudande. De behöver investera i hållbarhet och cirkularitet, och utveckla bättre produkter med mindre resurser. Produkter som levererar verkligt värde till sina användare och har ett existensberättigande i förhållande till de resurser som förbrukas vid tillverkning och användning. 

Fokus och balans

Tekniken påverkar våra liv starkare och i större omfattning än någonsin skådat. En del är positivt, annat negativt. Mycket av den digitala tekniken gör oss distraherade, deprimerade, överväldigade och i ett tillstånd av ständig beredskap. Vi översköljs av kommersiella budskap och sociala förväntningar.

Vår relation till tekniken har blivit starkare och gränserna mellan människa och teknik suddas ut allt mer. Det finns inga gränser för den oerhört snabba teknikutvecklingen, men vi får inte glömma att människan har begränsningar.

2019 kan bli året då vi inser att vi behöver designa och kommunicera produkter mer medvetet och på ett sätt som stödjer kognitiv hållbarhet för individer, grupper och samhälle. Tekniken behöver formas utifrån människans behov och förmågor för att stödja fokus och balans.

Verkliga värden

Den digitala teknikutvecklingen för med sig massor av möjligheter i form av Artificiell Intelligens, Virtual Reality, Augmented Reality, 3D-printing och inte minst Internet of Things. Dessa tekniker är här för att stanna och har potential att förändra vårt samhälle och våra liv.

De drömscenarier kring IoT som beskrivs är, i många fall, fortfarande just det, drömmar. Många företag säger sig utveckla IoT-lösningar men det är, än så länge, få som utvecklar produkter och system som levererar verkliga värden. Mycket som utvecklas görs för att man kan, tekniken gör det möjligt, inte för att lösningarna ger ett verkligt, viktigt värde.

2019 kan bli året då företag börjar utgå från sina kunders verkliga behov och sätter människor i fokus, inte tekniken.

Mjukare, varmare och mänskligare

Tekniska produkters form och uttryck är oftast hårt, enkelt, känslolöst, effektivt… Nu när mycket teknik kommer oss allt närmare, in i våra hem, in på våra kroppar behöver den något annat än maskinens formspråk.

2019 kan bli året då vi ser fler och fler produkter få ett mjukare, varmare och mänskligare designuttryck. Nya sätt att använda material, sinnliga texturer och behagliga former kan ge produkter som vi släpper nära och skapar en relation till.

 

ENGLISH

As an industrial designer, it is important to keep an eye on development and to be sensitive to trends and tendencies. At this time of year, it is natural to summarize all the impressions and consider what the next year will bring.

Here, I have compiled four trends and hopes I have for the industrial design year 2019. Happy New Year!

Do more with less

People are becoming increasingly environmentally aware and we can clearly see the consequences of environmental degradation and climate change. Now, more and more people are also becoming aware of the negative effects of their consumption. Many people are choosing lifestyles with a focus on simplicity, with less consumption and fewer possessions. Others actively choose to recycle, repair and share products instead of owning and buying new ones. Consumption patterns are changing and demand for sustainable products and services is increasing.

2019 can be the year when both people and products will do more with less. All companies, including industrial companies with B2B products, will have to question their business concept, business model and value proposition. They need to invest in sustainability and circularity, and develop better products with less resource. Products that deliver real value to their users and have an existence justification in relation to the resources consumed in manufacturing and use.

Focus and balance

The technology has a stronger and greater impact on our lives than ever before. Some are positive, other negative. Much of the digital technology makes us distracted, depressed, overwhelmed and in a state of constant readiness. We are stressed by commercial messages and social expectations.

Our relationship with technology has become stronger and the boundaries between human and technology are increasingly blurred. There are no limits to the extremely rapid technological development, but we must not forget that human has limitations.

2019 can be the year when we realize that we need to design and communicate products more consciously and in a way, that supports cognitive sustainability for individuals, groups and society. The technology needs to be shaped based on the human needs and abilities to support focus and balance.

Real values

The digital technology development brings with it plenty of opportunities in the form of Artificial Intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality, 3D printing and not least the Internet of Things. These techniques are here to stay and have the potential to change our society and our lives.

The dream scenarios around IoT described are, in many cases, still just that, dreams. Many companies say they develop IoT solutions, but few, so far, develop products and systems that deliver real values. Much is being developed because technology makes it possible, not because the solutions provide a real, important value.

2019 can be the year when companies start from their customers’ real needs and put people in focus, not the technology.

Smoother, warmer and more humane

The shape and expression of technical products is usually hard, simplified, insensible, effective… Now that much technology comes closer to us, into our homes, onto our bodies, it needs something other than the machine’s design language.

2019 can be the year when we see more and more products get a softer, warmer and more humane design expression. New ways to use materials, sensual textures and pleasant shapes can give products that we let close and create a relationship with.