Framtidsinspiration: Nya förutsättningar, nya idéer och att hantera det oväntade!

Future inspiration: New conditions, new ideas and dealing with the unexpected!

(Scroll down for English)

Efter en omvälvande vår har vi nu några härliga och avkopplande sommarveckor framför oss. Hur det blir i höst vill vi inte riktigt tänka på nu, men att världen kommer återgå till sitt tidigare tillstånd efter krisen förefaller allt mindre sannolikt. Det gäller att hålla koll på vad som händer i omvärlden, så här kommer några tips för inspirerande och lättsam läsning, perfekt för hängmattan. Hoppas du får massor av nya perspektiv och idéer!

 

Dags att börja räkna med det oväntade

Plötsligt händer saker som förändrar allt. Vissa verksamheter drabbas hårt och andra får framgång. Just nu har vi Corona i fokus, men tänk så många andra underliga och omvälvande händelser vi sett och kommer få se i framtiden.

Här är en länk till en krönika från omvärlds- och trendbevakaren Bengt Wahlström. Enligt honom tenderar företag att fokusera på det som anses vara normalt eller vanligt, inte minst när det gäller omvärldsfaktorer. Det går det inte att förutse omvälvande händelser, men det är viktigt att arbeta med scenarios och hålla ett vakande öga på vad som händer i omvärlden, för att få ett försprång mot konkurrenterna.

Läs krönikan här>

Utforska det oväntade / Explore the unexpected

 

Nya konsumtionsbeteenden i krisens spår

Hur förändras beteenden och konsumtionsmönster i krisens spår? Övergripande analyser visar att krisen accelererar pågående beteendeförändringar och ger upphov till nya tendenser. Hur påverkar det din affärsmodell och dina produkter?

Här är en intressant artikel från Kairos Future. De har gjort omfattande analyser och presenterar fem insikter från studien:

  • Stora skillnader mellan länder i människors rörelsemönster
  • En mer sparsmakad konsumtion
  • Nya strukturer krävs när hemmet blir en plats för produktivitet
  • Ett starkt fokus på välbefinnande
  • Behagliga puppor skyddar mot en osäker omvärld

Läs artikeln här>

Nya konsumentbeteende / New consumer behaviour

 

Sverige vs. Corona, en idé-flashmob

Skåneprofilen Johan Wester och hans företag Skånemotor gick i våras ut med en uppmaning till oss alla att komma med idéer och tankar kring hur vi ska hantera Corona-krisen. Gensvaret var otroligt och nära 5 000 inlägg ramlade in under drygt ett dygn. Här finns massor av goda idéer kring vad vi kan göra här och nu, men även hur vi kan leva och agera som engagerade lokala världsmedborgare framöver.

Nu har Johan sammanställt alla idéer på ett inspirerande och humoristiskt sätt. Väl värt att kolla in!

Läs mer här>

Idé flashmob / Idea flashmob

 

Vårt erbjudande

Att ha koll på omvärld och trender är ett viktigt strategiskt arbete för alla produktutvecklande företag. För många företag är det svårt att hitta tid och resurser för att bevaka omvärldsfaktorer löpande, utan man gör, i bästa fall, punktinsatser i samband med ett nytt projekt.

Vi vet hur svårt det kan vara att hinna med detta och erbjuder därför en tjänst som vi kallar Utblick & Insikt. Här hjälper vi er att samla in, analysera och dra slutsatser av olika omvärldsfaktorer som är relevanta för just er.  Kontakta mig så diskuterar vi fram ett bra upplägg för ditt företags behov.

Öresund Utblick & Insikt

 

 

ENGLISH

After a disruptive spring, we now have some wonderful and relaxing summer weeks ahead of us. How it will be this fall, we do not really want to think about it now, but that the world will return to its former state after the crisis seems less and less likely. It’s important to keep track of what’s happening in the outside world, so here are some tips for inspiring and easy reading, perfect for the hammock. Hope you get lots of new perspectives and ideas!

 

Time to start counting on the unexpected

Suddenly things happen that change everything. Some businesses are hit hard and others are successful. Right now we have Corona in focus, but think of how many other strange and disruptive events we have seen and will see in the future. 

Here is a link to a chronicle from the world and trend monitor Bengt Wahlström. According to him, many companies tend to focus on what is considered normal and ordinary, not least in terms of external factors. It is not possible to predict disruptive events, but it is important to work with scenarios and keep a close eye on what is happening in the outside world, to get an advantage against competitors

Read the chronicle here>

 

New consumer behavior in the wake of the crisis

How do behaviors and patterns of consumption change in a crisis? Overall analyzes show that the crisis accelerates ongoing behavioral changes and gives rise to new trends. How does it affect your business model and your products?

Here is an interesting article from Kairos Future. They conducted extensive analyzes and presented five insights from the study:

  • Large differences between countries in people’s movement patterns
  • A more savory consumption
  • New structures are needed when the home becomes a place for productivity
  • A strong focus on well-being
  • Pleasant pupas protect against a insecure surrounding

Read the article here>

 

Sweden vs. Corona, an idea flashmob

This spring, Skåne profile Johan Wester and his company Skånemotor invited us all to come up with ideas and thoughts on how to handle the Corona crisis. The response was incredible and close to 5,000 posts were collected in just over a day. Here are lots of good ideas about what we can do here and now, but also how we can live and act as committed local world citizens in the future.

Now Johan has put together all ideas in an inspiring and humorous way. Well worth checking out!

Read more here>

 

Our offer

Keeping track of the outside world and trends is an important strategic effort for all product development companies. For many companies, it is difficult to find time and resources to monitor the external factors on an ongoing basis. Instead, at best, it is made as single effort in connection with a new project.

We know how difficult it can be to catch up with this and therefore offer a service we call Outlook & Insight. Here we help you to gather, analyze and draw conclusions from various external factors that are relevant to you. Contact me and we will discuss a good setup for your company’s needs.