Spaning: Nya smarta och hållbara material!

Outlook: New smart and sustainable materials!

(Scroll down for English)

Det händer mycket inom materialutvecklingen! Smarta material med integrerade funktioner och nya material för hållbara, cirkulära materialflöden. Visst sätter det igång kreativiteten med plast som kan omvandla energi till rörelse, ledande kolfiberpapper, mjuk textil gjort av trä, starka trärör och betong som släpper igenom ljus… Här har jag sammanställt några godbitar från Elmia Subcontratctor!

NUO Wood – Ett material med ett spännande och levande uttryck. Mjukt som tyg, men med en tydlig trälook. Det är ett patenterat material som är gjort av mycket tunna skivor av trä som fäst vid en textil. För att göra materialet mjukt och följsamt etsas ett fint mönster i träet. Utforska materialet mer här: nuo-design.com>

Lignoa hållfasta trärör – Trä är ett förnyelsebart och genuint material som inte alltid fungerar där det ställs höga krav på hållfasthet. Nu har det tyska företaget Lignoa utvecklat en tillverkningsprocess där de tillverkar lätta och starka träkonstruktioner genom att orientera träfibrerna utifrån komponentens geometri och belastningen på den. Utforska materialet mer här: lignoa.de>

KohPa smarta pappersmaterial – Ett ledande pappersmaterial skapar nya spännande möjligheter. På mässan visades en LED-lampa gjord med detta material och origami. KohPa har förutom det ledande pappret utvecklat pappersmaterial som har strålskyddande och termiska egenskaper. Utforska materialet mer här: kohpa.de>

Plast med hampafibrer – BioLite är en biokomposit som består av termoplast och hampafibrer och som är anpassad för formsprutning. Det ger styva, lätta och återvinningsbara komponenter. Hampa är en gröda med mycket låg miljöbelastning och enligt materialtillverkaren Trifilon odlas hampan i Europa. Utforska materialet mer här: trifilon.com/more-about-biolite>

Butong, transparent betong – En patenterad metod för att betonggjutning som gör det möjligt att använda betong på ett helt nytt sätt. Visst låter det spännande med betongväggar som släpper genom ljus och luft, absorberar ljud och kan odlas på! Utforska materialet mer här: butong.se>

Accoya, trä för utomhusbruk – Ceos har utvecklat ett massivt furuträ som genom en giftfri acetyleringsprocess blir formstabilt och mycket vädertåligt. Accoya lämpar sig för krävande utomhusmiljöer som dörrar, fönster, fasader och altaner och är ett hållbart alternativ till ädelträ och tryckimpregnerat trä. Utforska materialet mer här: ceos.se/produktinformation/accoya>

Mer kunskap om hållbara material

På Elmia lanserades också BioLyftet, en utbildning om hållbara material. Satsningen riktar sig till små och medelstora företag, som idag använder icke hållbara material i sina plast- och textilprodukter. Med hållbara material avses här biobaserade, återvinningsbara och återvunna material. Syftet är att stimulera företagen att ställa om till biobaserade material och råvaror. Projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation, projektleds av RISE IVF och första steget är finansierat av Naturvårdverket.
Här finns mer information: bioinnovation.se/projekt/biolyftet>

 

English

There is a lot going on in material development! Smart materials with integrated features and new materials for sustainable, circular material flows. Certainly, it starts up the creativity with plastic that can convert energy into motion, conductive carbon fiber paper, soft wood fabric, strong wooden tubing and concrete that light through… Here I have compiled some highlights from Elmia Subcontratctor!

NUO Wood – A material with an exciting and vibrant expression. Soft like fabric, but with a clear wood look. It is a patented material made of very thin wood sheets attached to a textile. To make the material soft and foldable, a fine pattern is etched in the wood. Explore the material more here:  nuo-design.com>

Lignoa strong wood tubing – Wood is a renewable and genuine material that not always work where high demands are made on strength and stiffness. Now, the German company Lignoa has developed a manufacturing process in which they manufacture light and strong wood constructions by orienting the wood fibers based on the geometry of the component and the load on it. Explore the material more here: lignoa.de>

KohPa smart paper material – A conductive paper material creates new exciting possibilities. At the fair, a LED lamp made with this material and origami, was shown. In addition to the conductive paper, KohPa has developed paper materials that have radiation protection and thermal properties. Explore the material more here: kohpa.de>

Plastic with hemp fiber – BioLite is a biocomposite consisting of thermoplastic and hemp fiber and is suitable for injection molding. It provides stiff, lightweight and recyclable components. Hemp is a crop with very low environmental impact, and according to material manufacturer Trifilon, the hemp is grown in Europe. Explore the material more here: trifilon.com/more-about-biolite>

Butong, transparent concrete – A patented method for concrete casting that makes it possible to use concrete in a completely new way. Certainly, it sounds exciting with concrete walls that emit through light and air, absorb sounds and can grow on! Explore the material more here: butong.se>

Accoya, wood for outdoor use – Ceos has developed a solid pine wood which, through a non-toxic acetylation process, becomes form stable and highly weather resistant. Accoya is suitable for demanding outdoor environments, such as doors, windows, facades and decks, and is a sustainable alternative to hardwood and impregnated wood. Explore the material more here: ceos.se/produktinformation/accoya>

More knowledge about sustainable materials

At Elmia, BioLyftet, an education on sustainable materials, was  launched. The education is targeting small and medium-sized companies, which today use non-durable materials in their plastic and textile products. Sustainable materials are herein referred to as bio-based, recyclable and recycled materials. The aim is to encourage companies to switch to bio-based materials and raw materials. The project is part of the strategic innovation program Bioinnovation, managed by RISE IVF and the first step is funded by the Swedish Environmental Protection Agency.
Here is more information: bioinnovation.se/projekt/biolyftet>