Hej 2020! Designspaning för ett nytt årtionde!

Hello 2020! Design outlook for a new decade!

(Scroll down for English)

2019 har varit ett intensivt år fyllt med inspiration, utmaningar, ödmjukhet och stolthet! Nu summerar jag året, säger hej till 2020 och funderar på vad det nya årtiondet kan föra med sig. Här kan du läsa min designspaning inför 2020-talet! Gott Nytt År!

 

Tack 2019!

Jag börjar med att summera 2019 och konstaterar nöjt att det går framåt på alla plan. 2019 var året då:

  • vi mer än dubblade antalet kundföretag.
  • vi utförde en mängd kundprojekt med olika omfattning och karaktär.
  • vi arrangerade en designutställning och fyra olika seminarier och workshops.
  • vi utökade vårt nätverk med samarbetspartners.
  • vi ökade vår kompetens genom utbildning inom cirkulär design och biobaserade material.

Tack till alla er som varit en del av vårt 2019!

 

Hej 2020!

Nu ser vi fram emot 2020. Jag tror och hoppas att detta blir året då design och produktutveckling börjar bli hållbart på riktigt… smart på riktigt… och värdeskapande på riktigt!

Hållbar design på riktigt

Efter årtionden med green-washing, mycket snack och lite verkstad, kommer det äntligen att börja hända grejor! FN’s klimatmål, EU’s ambitioner om en grön omställning och en allt starkare miljö- och klimatrörelse är starka tecken.

Vi kan tydligt se konsekvenserna av miljöförstöring och klimatförändringar, och allt fler blir medvetna om de negativa effekterna av vår livsstil och konsumtion. Fler och fler väljer livsstilar med fokus på enkelhet, med mindre konsumtion och färre ägodelar. Andra väljer aktivt att återbruka, reparera och dela produkter istället för att äga och köpa nytt. Konsumtionsmönster förändras och efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar.

Människor och produkter kommer att göra mer med mindre. Alla företag, även industriföretag med B2B-produkter, kommer att behöva ifrågasätta sin affärsidé, sin affärsmodell och sitt värdeerbjudande. De behöver investera i hållbarhet och cirkularitet, och utveckla bättre produkter med mindre resurser. Produkter som levererar verkligt värde till sina användare och har ett existensberättigande i förhållande till de resurser som förbrukas vid tillverkning och användning. 

Smart design på riktigt

Under många år har företag målat upp drömscenarier kring Artificiell Intelligens, Internet of Things och smarta uppkopplade produkter, men en del som utvecklats har gjorts för att tekniken gör det möjligt, inte för att lösningarna ger verkliga värden.

Nu tycker jag mig se allt fler riktigt smarta produkter och tjänster som använder den nya tekniken på ett mer moget, hållbart och användarcentrerat sätt. Produkter som sätter människa och miljö i fokus, förenklar vår vardag och hjälper oss att optimera vår resursanvändning.

Den digitala teknikutvecklingen för med sig massor av möjligheter och har potential att förändra vårt samhälle och våra liv. Dock efterfrågar jag större medvetenhet kring den miljöbelastning som digitala tjänster och internetanvändning har.

Värdeskapande design på riktigt

Vår relation till tekniken har blivit starkare och gränserna mellan människa och teknik suddas ut allt mer. Det finns inga gränser för den oerhört snabba teknikutvecklingen, men vi får inte glömma att människan har begränsningar. En del av den digitala tekniken gör oss distraherade, deprimerade, överväldigade och i ett tillstånd av ständig beredskap, när vi översköljs av kommersiella budskap och sociala förväntningar.

Vi börjar inse att vi behöver designa och kommunicera produkter mer medvetet och på ett sätt som stödjer kognitiv hållbarhet för individer, grupper och samhälle. Tekniken behöver formas utifrån människans behov och förmågor för att stödja fokus och balans.

Tekniska produkters form och uttryck är oftast hårt, enkelt, känslolöst och effektivt. När mycket teknik kommer oss allt närmare, in i våra hem, in på våra kroppar behöver den något annat än maskinens formspråk. Jag tror vi kommer att se fler och fler produkter få ett mjukare, varmare och mänskligare designuttryck. Nya sätt att använda material, sinnliga texturer och behagliga former kan ge produkter som vi släpper nära och skapar en relation till.

 

ENGLISH

2019 has been an intense year filled with inspiration, challenges, humility and pride! Now I sum up the year, say hello to 2020 and think about what the new decade can bring. Here you can read my design outlook for the 2020’s! Happy New Year!

Thanks 2019!

I will start by summing up 2019 and note with satisfaction that it is progress on all levels. 2019 was the year when:

  • we more than doubled the number of customer companies.
  • we carried out a variety of customer projects with different scope and character.
  • we arranged one design exhibition and four different seminars and workshops.
  • we expanded our network with partners.
  • we increased our competence through training in circular design and bio-based materials.

Thanks to all of you who have been a part of our 2019!

 

Hello 2020!

Now we look forward to 2020. I hope and believe that this will be the year when design and product development starts to become sustainable for real … smart for real … and value-adding for real!

Sustainable design for real

After decades of green-washing, a lot of talking and not so much doing, things will finally start happening! The UN’s climate goals, the EU’s ambitions for a green transition and an ever stronger environmental and climate movement are strong signs.

We can clearly see the consequences of environmental degradation and climate change, and more and more people are becoming aware of the negative effects of our lifestyle and consumption. Many people are choosing lifestyles with a focus on simplicity, with less consumption and fewer possessions. Others actively choose to reuse, repair and share products instead of owning and buying new ones. Consumption patterns are changing and demand for sustainable products and services is increasing.

People and products will do more with less. All companies, including industrial companies with B2B products, will need to question their business concept, business model and value proposition. They need to invest in sustainability and circularity, and develop better products with less resources. Products that deliver true value to their users and have a justification for existence in relation to the resources consumed in manufacturing and use.

Smart design for real

For many years, companies have communicated dream scenarios around Artificial Intelligence, Internet of Things and smart connected products, but some have been developed just because it is technologically possible, not because the solutions provide true values.

Now,  I see more and more really smart products and services using the new technology in a more mature, sustainable and user-centered way. Products that focus on people and the environment, simplify our everyday lives and help us optimize our use of resources.

Digital technology development brings lots of opportunities and has the potential to change our society and our lives. However, I demand greater awareness of the environmental impact of digital services and internet use.

Value-creating design for real

Our relationship with technology has become stronger and the boundaries between human and technology are becoming more and more blurred. There are no limits to the extremely rapid development of technology, but we must not forget that humans have limitations. Part of digital technology makes us distracted, depressed, overwhelmed and in a state of constant readiness when we are stressed by commercial messages and social expectations.

We are beginning to realize that we need to design and communicate products more consciously and in a way that supports cognitive sustainability for individuals, groups and society. Technology needs to be shaped based on human needs and abilities to support focus and balance.

The form and expression of technical products is usually hard, simple, emotionless and effective. When a lot of technology gets closer, into our homes, onto our bodies, it needs something other than the machine’s design language. I think we will see more and more products get a softer, warmer and more humane design expression. New ways of using materials, sensuous textures and pleasing shapes can produce products that we release close and create a relationship with.