Gasa eller bromsa genom kristider? Här är våra bästa tips! Vi stöttar oavsett!

Step up or slow down through crises? Here are our top tips! We support whatever!

(Scroll down for English)

Det finns olika strategier för hur företag hanterar produktutveckling genom lågkonjunktur eller kris. En del företag satsar medan andra stramar åt. Eftersom vi brinner för produktutveckling och design, vill vi stötta produktutvecklande företag oavsett strategi. Därför delar vi med oss av våra tips och öppnar upp för timvis designcoaching online.

 

Gasa och bromsa

Jag har kommit i kontakt med olika strategier under mina år i branschen. Olika företag har olika strategier för sin produktutveckling beroende på sina förutsättningar. En del ser det som en möjlighet att fokusera på nyutveckling, en del passar på att komma ifatt sin backlogg och andra tvingas permittera eller säga upp personal på sin produktutvecklingsavdelning. Här kommer några tips på hur man kan jobba med produktutveckling i tider av kris och osäkerhet:

 

Produktutveckla genom krisen

Om man har möjlighet att satsa på produktutveckling i kristider, kan man vara väl rustad när det kommer ljusare tider och konjunkturen vänder. Då står företaget starkt med nya attraktiva produkterbjudande och har skapat ett försprång gentemot konkurrenter.

 

Eko-designa och sänk produktkostnaden

I dåliga tider blir det ofta prispressat och fokus på att sänka produktkostnaderna. Här kan man passa på att förbättra sina produkter ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Bra miljöåtgärder går nämligen ofta hand i hand med sänkta kostnader. Till exempel kan man eftersträva att minska mängden material i produkten eller öka dess energieffektivitet.

 

Passa på att fälttesta

I många utvecklingsprojekt gör snäva tidplaner att man inte hinner fälttesta sin prototyp så mycket som man skulle önska. Om ni planerar att pausa ett projekt under en tid, kan det vara taktiskt att se till att få ut ett antal prototyper för fälttest innan dess. På så sätt kan ni vinna värdefull tid och kunskap tills projektet återstartar.

 

Skapa kundvärde i krisen

Genom att ha insikter om vad som skapar värde för kunderna i den aktuella krisen kan man skapa nya möjligheter. Är man riktigt snabbfotad kan man lansera en produkt, befintlig eller uppdaterad, som tillför ett värde för kunderna i just den krissituation man befinner sig i.

 

Fintrimma arbetssätt och kompetensutveckla

Har ni pausat projekt och därmed minskat arbetsbelastningen kan ni passa på att effektivisera er utvecklingsprocess och vidareutbilda produktutvecklare och ingenjörer. På så sätt är ni väl förberedda för effektiv produktutveckling när projekten drar igång igen.

 

Designcoaching online

Vi brinner för produktutveckling och design, och vill vi stötta produktutvecklande företag genom den pågående coronakrisen. Därför öppnar vi nu upp för timvis designcoaching online.

 

För vem?

Oavsett om ni gasar eller bromsar, vill och kan vi stötta ert produktutvecklings- och designarbete. Du kan vara företagare, entreprenör, produktutvecklingschef, designchef, projektledare, produktutvecklare eller designer, som känner att du behöver någon att bolla dina tankar och idéer med i dessa märkliga tider.

 

Hur går det till?

Du kommer att träffa mig, Marie, online och vi pratar om det du behöver hjälp med just nu. Det kan vara allt från strategiska frågor som t. ex. hur du jobbar med produktplanering, hanterar projektportföljen, specificerar ett projekt, utvecklar metoder och processer, till konkreta saker som projektplaner, utvärdera designförslag, färgsättning, generera idéer etc. Det kan också vara diskussioner kring förbättringar i er projektstyrning, designprocess och metodik. Vi börjar med ett inledande kostnadsfritt provsamtal på 20 minuter. Vill du ha fortsatt coaching fortsätter vi direkt eller så bokar vi en ny tid.

 

Vad kostar det?

  • Inledande provsamtal 20 min – kostnadsfritt
  • Enstaka timmar coaching (för företag med mindre än 50 anställda) –  900 SEK/timme
  • Enstaka timmar coaching (för företag med fler än 50 anställda) – 1200 SEK/timme
  • Återkommande coaching – Individuellt kostnadsförslag

 

Vem är Marie?

Jag är ingenjör och industridesigner och har +20 år erfarenhet inom marknadsdriven produktutveckling av B2B-produkter, i allt ifrån mindre lokala till större internationella företag och egen konsultverksamhet. Jag har haft olika roller såsom strategisk produktchef, teknisk chef, projektledare, produktutvecklare och konstruktör, och kan därför ha förståelse för just din situation.

Kontakt mig direkt och boka din coaching. Du når mig på telefon 0739-105579 eller mail marie.nilsson@oresunddesign.se

Vi hörs! /Marie

 

ENGLISH

There are different strategies for how companies handle product development through a recession or crisis. Some companies invest while others tighten. Because we are passionate about product development and design, we want to support product development companies regardless of strategy. That is why we share our tips and open up for hourly design coaching online.

Step up and slow down

I have come in contact with various strategies during my years in this branch. Different companies have different strategies for their product development depending on their circumstances. Some see it as an opportunity to focus on new development, some take the opportunity to catch up on their backlog and others are forced to lay off or dismiss staff at their product development department. Here are some tips on how to work with product development in times of crisis and uncertainty:

 

Product development through the crisis

If you have the opportunity to invest in product development in times of crisis, you can be well equipped when the times are brighter and the business cycle is reversing. Then the company stands strong with new attractive product offerings and has created an edge over competitors.

 

Eco design and lower product costs

In bad times, there is often price pressure and a focus on lowering product costs. Here you can take the opportunity to improve your products from an environmental and sustainability perspective. Indeed, good environmental measures often go hand in hand with reduced costs. For example, you may strive to reduce the amount of material in the product or increase its energy efficiency.

 

Take the opportunity to field test

In many development projects, tight schedules make it impossible to field test your prototype as much as you wish. If you plan to pause a project for a while, it may be tactical to get a number of field test prototypes out before that. In this way you can gain valuable time and knowledge until the project restarts.

 

Create customer value in the crisis

By having insight into what creates value for customers in the current crisis, new opportunities can be created. If you are really quick-footed, you can launch a product, existing or slightly updated, that adds value to customers in the particular crisis situation they are in.

 

Fine-tune work methods and develop competences

If you have paused projects and thus reduced the workload, you can take the opportunity to streamline your development process and further educate product developers and engineers. In this way, you are well prepared for efficient product development when the projects start again.

 

Design coaching online

We are passionate about product development and design, and we want to support product development companies through the ongoing corona crisis. That’s why we now open up for hourly design coaching online.

 

For who?

Whether you step up or slow down, we want and can support your product development and design work. You can be an entrepreneur, product development manager, design manager, project manager, product developer or designer, who feels that you need someone to discuss your thoughts and ideas with in these strange times.

 

How does it work?

You will meet me, Marie, online and we will talk about what you need help with right now. It can be anything from strategic issues such as how to work with product planning, manage the project portfolio, specify a project, develop methods and processes, to specific things like project plans, evaluate design proposals, color scheme, generate ideas etc. It can also be discussions about improvements in your project management, design process and methodology. We start with an initial free trial of 20 minutes. If you want to continue coaching, we will proceed immediately or we will book a new time.

 

What does it cost?

  • Initial trial coaching 20 min – free of charge
  • Single hours coaching (for companies with less than 50 employees) – 900 SEK/hour
  • Single hours coaching (for companies with more than 50 employees) – 1200 SEK/hour
  • Recurring coaching – Individual cost proposal

 

Who is Marie?

I am an engineer and industrial designer and have +20 years of experience in market-driven product development of B2B products, from everything from smaller local to larger international companies and my own consulting business. I have held various roles such as strategic product manager, technical manager, project manager, product developer and designer, and can therefore have an understanding of your particular situation.

Contact me directly and book your coaching. You can reach me by phone 0739-105579 or email marie.nilsson@oresunddesign.se

See ya! / Marie