Boktips för sommarinspiration!

Book tips for summer inspiration!

(Scroll down for English)

Första veckan i juli. Stekande hetta varvat med åskskurar, uppfriskande kvällsdopp och kliande myggbett. En del har redan börjat sin semester, andra har den framför sig. Designarbete, kundkontakter och nätverkande går in i en lugnare fas och det blir tid till strategiskt arbete, verksamhetsutveckling, reflektion och inspiration. Det är dags för mina årliga boktips för sommarinspiration. Ha en riktigt härlig sommar!

 

Hunger (Jens Assur)

Mitt första tips är en samling fotoböcker som har några år på nacken, men ändå är mer aktuell än någonsin. De är en unik samtidsskildring som med bilden som bas tar upp några av vår tids viktigaste frågor. Det handlar om masskonsumtion, energiförbrukning, maten, jorden, skogen och det svenska samhället. Fotografierna i de böcker som heter “Hunger” och “If you love global warming – Honk!” visar på ett brutalt sätt konsekvenserna av vårt överflöd och vår livsstil. Det blir tydligt att vi måste tänka på ett annat sätt när vi designar, tillverkar och använder produkter!

Här hittar du en recension från Svenska Dagbladet >

 

Ledarskap för förändring – Mina 79 bästa misstag (Pontus Bodelsson)

En charmig bok om ledarskap i företag i förändring, där författaren delar med sig av sina erfarenheter av förändringsarbete, innovation och digitalisering. Förändring innebär en svår utmaning för alla ledare och den här boken ger med sitt oväntade grepp tankeväckande insikter och handfasta råd. Det som blev väldigt tydligt för mig när jag läste boken är att även produktutveckling och design av nya produkter och tjänster är en slags förändringsarbete som uppfattas som jobbigt och hotfullt av vissa delar av företaget. Bokens tips är mycket användbara för alla som jobbar med innovation, design och produktutveckling!

Läs mer om författaren >

 

Svenska kaffeserviser 1920-1980 (Michél Carlsson och Urban Orzolek)

Kaffedrickande är en integrerad del av den svenska folksjälen, och det finns ett stort intresse för både gamla och nya kaffeserviser. I denna boken presenteras ett hundratal serviser från 1900-talet. Det är en mycket fin och bläddervänlig bok, lämplig inte bara för nostalgiker, kaffeälskare och samlare, utan för vem som helst som uppskattar god formgivning.

Här kan du få ett smakprov >

 

 

ENGLISH

First week of July. Exhausting solar heat alternated with thunderstorms, refreshing evening sea bathe and itchy mosquito bites. Some have already started their holiday, others have it in front of them. Design work, customer contacts and networking go into a calmer phase and there will be time for strategic work, business development, reflection and inspiration. It’s time for my annual book tips for summer inspiration. Have a really great summer!

 

Hunger (Jens Assur)

My first tip is a collection of photo books that were published some years ago, but more relevant than ever. They are a unique contemporary depiction that, with the image as a base, addresses some of the most important issues of our time. It is about mass consumption, energy consumption, food, the earth, the forest and the Swedish society. The photos in the books called “Hunger” and “If you love global warming – Honk!” shows in a brutal way the consequences of our abundance and our lifestyle. It becomes clear that we have to think differently when designing, manufacturing and using products!

Here you find an article in Swedish newspaper Svenska Dagbladet >

 

Leadership for change – My 79 best misstakes (Pontus Bodelsson)

A charming book about leadership in companies in change, where the author shares his experiences of change management, innovation and digitalization. Change is a difficult challenge for all leaders and this book, with its unexpected approach, gives thoughtful insights and solid advice. What became very clear to me when I read the book is that also product development and design of new products and services is a kind of change work that is perceived as scaring and threatening by some of the company. The book’s tips are very useful for anyone who works with innovation, design and product development! (Available only in Swedish)

More about the author >

 

Swedish coffee sets 1920-1980 (Michél Carlsson och Urban Orzolek)

Coffee drinking is an integrated part of the Swedish soul, and there is a great interest in both old and new coffee sets. In this book, about one hundred sets from the 20th century are presented. It is a very nice and flip-friendly book, suitable not only for nostalgic coffee lovers and collectors but for anyone who appreciates good design.

Here is a preview>